Fröträd tall. Foto Michael Ekstrand

Mera tall - Ett lokalt kunskapsprojekt

Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt.

Mera tall vill öka andelen tall i våra plant- och ungskogar. Det behöver även finnas fler rönnar, aspar, sälgar och ekar. I Mera tall samarbetar Skogsstyrelsen och delar av svensk skogsnäring tillsammans med markägare och myndigheter för att du som skogsägare ska våga satsa på tall. Att hitta balansen mellan skog och vilt är själva kärnfrågan. Mera tall kan bedrivas på lokal nivå av jägare och markägare själva, men även inom större områden där en myndighet kan vara ansvarig.

Mera tall har bedrivits som ett nationellt projekt i nästan tio år, vilket nu har avslutats. Sedan januari 2020 har Skogsstyrelsen ansvaret för förvaltningen av varumärket Mera tall. Det innebär att Skogsstyrelsen är med och stöttar och hjälper till där det finns en önskan om att förändra dagens situation med viltbalansen genom Mera talls arbetssätt.

Varför behövs lokala Mera tall-projekt?

Tallen har under lång tid blivit utkonkurrerad av gran i stora delar av mellan- och sydsverige. De rena tallskogarna minskar och i de stora arealerna blandskogar finns en tydlig tendens att granen tar över helt. När markägare försöker satsa på tall är skadorna från betande klövvilt, främst älg och rådjur, det stora problemet.

Mera tall är alltid faktabaserat, där relevant forskning och undersökningar utgör en grund för dialogen mellan olika intressenter i skogen. Det handlar inte enbart om att minska viltstammarna utan att det ska råda en balans mellan fodertillgången och viltstammarna. Detta kan uppnås på fler sätt. En av de viktigaste delarna i dialogen är att de olika deltagarna ska komma fram till gemensamma målbilder som man ska försöka uppnå genom praktiska åtgärder.

En metod som fungerar

Jägare och skogsägare i pilotområdet i Uppvidinge, Kronobergs län, har lyckats förändra en negativ trend till en bättre situation. Inom detta område ökar andelen tall samtidigt som betesskadorna minskar.

Inom pilotområdet har:

  • Skogsägarnas och jägarnas tro på att det går att föryngra tall av god kvalitet ökat.
  • Förståelsen för sambanden mellan skog och vilt ökat.
  • Betestrycket på tall, rönn, asp, sälg och ek har minskat - även om det fortfarande är oacceptabelt högt.
  • Älgstammen minskat.
  • Avskjutningen av rådjur ökat.

Det bedrivs även andra Mera tall-projekt på andra håll inom landet. I Södermanlands och Örebro län finns ett treårigt projekt som även det projektet jobbar för att få till mer tall och färre betesskador på skogsmarken. Att arbeta på ”stövelnivå” har blivit ett nyckelbegrepp inom de olika projekten, vilket innebär att det är markägare och jägare på en lokal nivå som själva ska bestämma hur de ska uppnå målen inom viltförvaltningen och skogsproduktionen.

Handbok Mera tall

Det finns en handbok för dig som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med skog- och viltbalansen.

  • Senast uppdaterad: 2020-03-31