Skogspromenad. Foto Birgitta Bernadotte

Vision, idé och strategi

Vår vision är vår ledstjärna och verksamhetsidén talar om varför vi finns och för vilka.

Vår vision

"Skog till nytta för alla".

Vår vision är vår ledstjärna och bild av den önskade framtiden och ska hjälpa oss att kunna fatta bra beslut. Den beskriver färdriktningen i vårt dagliga arbete och myndighetens utveckling. En vision ska vara lite utmanande och svår att uppfylla. Visionen är något att sträva efter och ger oss uppmuntran och energi.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och vår verksamhetsidé är

 • Vi arbetar för att skogens alla värden ska bidra till de globala målen för hållbar utveckling.
 • Vi driver på för en omställning till ett biobaserat samhälle genom ökad skogsproduktion med levande skogar.
 • Vi är en öppen och utvecklingsinriktad kunskapsmyndighet som arbetar i bred samverkan.

Affärsidé

Följande affärsidé gäller för Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet.

”Skogsstyrelsen erbjuder tjänster som bidrar till skogspolitikens mål och andra samhällsmål, samtidigt som tjänsterna skapar värde för våra kunder.”

Miljöpolicy

Skogsstyrelsens miljöpolicy är:

 • Vi har genom vårt samhällsuppdrag betydande indirekt positiv miljöpåverkan på skogen, skogsmarken och skogslandskapet.
 • Vi verkar för att uppfylla flera av de svenska miljökvalitetsmålen och vi tar ett särskilt ansvar för Levande skogar och andra mål med koppling till skogen.
 • Vi minskar vår negativa direkta miljöpåverkan i första hand när det gäller utsläpp till luft i samband med tjänsteresor och energiförbrukning i våra lokaler.
 • Vi utvecklar och förbättrar hela tiden vårt arbete på ett miljömedvetet sätt för att arbeta effektivt med ändamålsenlig kvalitet.
 • Vi följer gällande författningar och andra bindande krav.

Vår personalidé

Vi…

 • representerar en mångfald vad gäller kön, ålder, kompetens och ursprung
 • tar eget ansvar för att förverkliga vår vision, verksamhetsidé och mål
 • bemöter andra som vi själva vill bli bemötta
 • har integritet och vilja till samverkan
 • är öppna mot omvärlden och nya idéer
 • har kompetens för våra arbetsuppgifter och vill fortsätta att utvecklas


Vår ledaridé

Våra ledare...

 • har helhetssyn och verkar i ett brett samhällsperspektiv
 • omsätter vision och verksamhetsidé genom att prioritera, sätta mål, följa upp och återkoppla
 • ser till varje medarbetares förutsättningar och anpassar sitt ledarskap efter dessa
 • stödjer, inspirerar och utvecklar medarbetarna och arbetslaget
 • är goda lyssnare och tar tag i konflikter
 • ger sig tid att vara ledare och reflekterar över sitt ledarskap
 • Senast uppdaterad: 2018-10-30