Skogskötselserien omslag

Slutavverkning

Slutavverkning, eller föryngringsavverkning, är den sista åtgärden i trakthyggesbrukets cykel. Det är den åtgärd som ger de största intäkterna för skogsägaren men har också den största miljöpåverkan.

I detta kapitel beskrivs olika former av slutavverkning, kriterier för att avgöra när det är lämpligt att slutavverka ett bestånd och metoder för att prioritera mellan slutavverkningsbestånd. Slutavverkningens planering och dess praktiska genomförande beskrivs relativt utförligt.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09