Skogsarbetare med checklista vid virke. Foto: Robert Kneschke

Planera din röjning

När du bestämt dig för att röja finns det många frågor att besvara. På den här sidan får du tips om hur du ska tänka när du planerar din röjning.

Frågor vid planeringen

Frågor som kan dyka upp vid planeringen av röjning kan vara:

 • Har jag tid att röja själv eller ska jag köpa tjänsten?
 • Hur tätt är beståndet och vilket stamantal ska jag ha efter röjningen?
 • Hur ska trädslagsfördelning se ut efter röjningen?
 • Vilken hänsyn behöver tas?
 • Behövs det flera röjningar?
 • Finns det risk för älgskador?

Att välja trädslag

Den vanliga friska skogsmarken med blåbärsris är lämplig för både gran och tall. På mer bördiga marker växer granen bättre och på magrare marker växer tall bättre. De flesta lövträd trivs bäst där det är bördigt. De trädslag som finns före röjning avgör förstås vilka möjligheter du har att anpassa valet av trädslag till växtplatsen. Rekommendationerna blir därför:

 • Gynna tall vid röjning på torrare mark med lav, lingon, ljung eller kråkbär. Där växer den bäst.
 • Gynna gran vid röjning på fuktig mark eftersom granen är växtligare där.
 • Gynna tall på mark som samtidigt är mager och fuktig.

Gynna lövträd

Om du inte ser till att lämna lövträd vid röjningen blir det inget löv i den äldre skogen. De lövträd som finns i plant- och ungskog är oftast naturligt föryngrade från frö eller kommer från stubb- eller rotskott. Särskilt på fuktig eller bördig mark kommer mycket löv.

Att samla lövträd i grupper eller stråk där det finns mycket löv att välja på är ett bra sätt att gynna löv i barrföryngringar. Att koncentrera lövträden underlättar framtida skötsel och ökar möjligheterna att behålla dem under hela omloppstiden.

Om det finns få lövträd får du röja fram de som finns. Kom ihåg att ett lövträd behöver lite mer utrymme än en tall eller gran.

Spara alltid rönn, asp, sälg och ek i barrungskog. Prioritera vårtbjörk före glasbjörk.

Klimatanpassa skogen när du röjer

Röjning är en viktig åtgärd för att anpassa skogen till det framtida, varmare klimatet.
Med tidiga och relativt hårda röjningar skapar du stormhärdigare bestånd. Särskilt om du sedan följer upp röjningen med en tidig och relativt hård gallring.

När du röjer kan du styra blandningen av trädslag så att du gynnar lövträd. Detta ger mindre framtida skador av till exempel rotröta och storm.

Älgskador kräver annan röjningsmetod

Bedömer du att det finns risk för älgskador i bestånd som du ska röja kan du förändra ditt sätt att röja. Då minskar du skaderisken något. Detta gäller i första hand i tall- och lövbestånd. Exempel på förändrade röjningsmetoder är tvåstegsröjning och så kallad sen röjning.

Röja själv eller leja bort arbetet?

Det tar längre tid, är jobbigare och dyrare att röja skog ju högre den är. Det gäller särskilt om skogen är tät. Undvik därför att skjuta upp dina röjningar. Det finns många skäl att leja bort röjningen. Läs gärna Att beställa röjning på den här sidan för tips och råd.

 • Senast uppdaterad: 2023-12-20