Vildsvin.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar, däremot drabbar den inte människor eller andra djurslag.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen

Sedan det första fallet i Europa (2014) har sjukdomen spridit sig i Sveriges närområde. I vissa av länderna förekommer sjukdomen bara hos vildsvin men i de flesta länder finns den hos både tamgrisar och vildsvin. I september 2023 fick vi det första bekräftade fallet av afrikansk svinpest i Sverige.

Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i samverkan med andra myndigheter och lantbruksnäringen. Skogsstyrelsen arbetar i nära samarbete med dem.

Restriktioner för att stoppa smittspridning

Jordbruksverket har beslutat om restriktioner inom det drabbade området för att minska risken för att sprida smittan. Det innebär till exempel att man inte får vistas i området, plocka bär och svamp, jaga eller arbeta med skogsbruk. 

Mer information om vilka restriktioner som gäller och karta över smittzonens utbredning finns på Jordbruksverkets webbplats. 

Viktigt att följa restriktionerna i den smittade zonen!

För att vi ska kunna bekämpa afrikansk svin­pest behöver vi alla hjälpas åt. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller. Restriktionerna finns för att vild­svinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, och för att vi människor inte ska sprida smitta vidare via skor, redskap med mera.

Rapportera in fynd

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området i Västmanland, uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Frågor och svar

Hur mycket skog finns det inom den smittade zonen?

Inom den smittade zonen finns 73 000 hektar skog, varav 67 000 hektar är produktiv skogsmark.

Vilken roll har Skogsstyrelsen i bekämpningsarbetet?

Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i nära samverkan med Statens veterinärmedicinska anstalt, andra myndigheter och lantbruksnäringen. 

Skogsstyrelsen har bildat en skogsskadegrupp för att leda och koordinera Skogsstyrelsens arbete och eventuella insatser med anledning av utbrottet. Skogsstyrelsen deltar också i myndighetssamverkan kring åtgärder och kommunikation på både kort och lång sikt.

Skogsstyrelsens roll är att ha kontakt med och sprida information till skogssektorn men också som expertmyndighet stötta Jordbruksverket och andra myndigheter i arbetet mot smittan.

Hur påverkas skogsbruket av restriktionerna?

Restriktionerna i den avspärrade zonen innebär att man inte får vistas i skogen vilket även omfattar skogsbruksåtgärder såsom avverkning, gallring, röjning, plantering och så vidare. Mer detaljer finns på Jordbruksverkets hemsida.

Hur länge kommer restriktionerna att gälla?

Det går inte att säga, Jordbruksverkets beslut gäller tills vidare.

Kan det bli tillåtet med skogsbruk i den smittade zonen innan restriktionerna hävs?

Jordbruksverkets strategi för att bekämpa smittan utgår från att först ta reda på var smittan finns. Anledningen till restriktionerna är att vildsvinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och därmed sprider smittan vidare till andra områden. Människor får inte heller sprida smitta vidare via skor, redskap, fordon med mera. Utgångspunkten är därför att vi inte kan vara i skogen just nu.

Arbetet med att bekämpa och utrota smittan kommer att ta lång tid, troligen ett par år enligt erfarenheter från andra länder. Men när de får kontroll över var smittan finns och avgränsa det området, kommer Jordbruksverket kunna ge dispens för skogsåtgärder trots restriktionerna. Arbetet med att kartlägga smittan tar i bästa fall omkring tre månader.

Jordbruksverket prioriterar frågan om dispenser kopplat till restriktionerna och Skogsstyrelsen samverkar i det arbetet tillsammans med berörda parter.

Kan jag som är skogsägare avverka och ta hand om virke som inte ska lämna den smittade zonen?

Inga skogsbruksåtgärder får för närvarande genomföras. Detta är en av de frågor som Jordbruksverket just nu tittar på tillsammans med Skogsstyrelsen, för att kunna hitta lösningar.

Får skogsmaskiner och timmerbilar köra igenom området?

Ja, enligt Jordbruksverket får en skogsmaskin köra igenom området på anlagd väg.

Timmerbilar får köra på anlagd väg, in i området, genom området och till industri som sågverk vid anlagd väg. 

Det är tillåtet att köra på anlagd väg i den smittade zonen. Är det också tillåtet att stanna på vägen och lasta till exempel timmer och massaved?

Inga skogsbruksåtgärder får för närvarande genomföras. Detta är en av de frågor som Jordbruksverket just nu tittar på tillsammans med Skogsstyrelsen, för att kunna hitta lösningar.

Hur definieras anlagd väg?

Jordbruksverket definierar anlagd väg så här: En allmän väg är alltid en anlagd väg. Andra vägar är anlagd väg om vägen är avsedd för biltrafik, till exempel om den är belagd med material som asfalt eller grus, eller om den leder till en bostad.

En skogsbilväg som du skulle kunna köra bil på, men som inte är avsedd för att användas för biltrafik, är inte en anlagd väg. Om du ska använda sådana vägar måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket.

Maskiner som redan är flyttade från zonen, hur ska de hanteras?

Maskiner som nyligen är flyttade från zonen och maskiner som befunnit sig i zonen efter 1 augusti 2023 ska rapporteras till Jordbruksverket. Då ska du också rapportera vilket datum som maskinerna flyttades från zonen.

Kan jag börja anlägga en skogsbilväg om varken maskin, material eller förare lämnar zonen?

Inga skogsbruksåtgärder får för närvarande genomföras. Detta är en av de frågor som Jordbruksverket just nu tittar på i samverkan med Skogsstyrelsen för att hitta lösningar.

Kommer det att bli möjligt att få dispens för akuta åtgärder?

Detta är en av många frågor som Jordbruksverket tittar på just nu. 

Ska man fortsätta att skicka in avverkningsanmälningar för skog inom den avspärrade zonen?

Ja, avverkningsanmälningar ska skickas in senast sex veckor innan planerad avverkning och Skogsstyrelsen hanterar anmälan på samma sätt som tidigare. Restriktionerna kan naturligtvis komma att påverka när åtgärden kan utföras. En avverkningsanmälan gäller i fem år.

Hur ska skogsägare som har avverkningsanmält och står inför att avverka agera nu?

Enligt beslutet taget av Jordbruksverket får man inte utföra några åtgärder i området.

Får Skogsstyrelsen bedriva tillsyn och rådgivning i den avspärrade zonen?

Restriktionerna omfattar även Skogsstyrelsens medarbetare. Vår personal får, enligt beslut från Jordbruksverket, köra bil genom området men fältbesök är i dagsläget inte aktuellt. Vi har istället digitala hjälpmedel och information inom myndigheten om hur skogen ser ut vilken kan användas inom både rådgivning och tillsyn.

  • Senast uppdaterad: 2023-09-22