Ekskog. Foto Michael Ekstrand

Timmerförordningen

EU:s timmerförordning ska motverka handel med olagligt avverkat virke och trävaror från sådant virke inom EU.

Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter.

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.

Timmerförordningen gäller import från länder utanför EU. EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein räknas som EU-länder. Importerar du produkter från något av dessa länder räknas du inte som importör enligt timmerförordningen.

I Sverige är Skogsstyrelsen den myndighet som kontrollerar att förordningens bestämmelser följs.

Från och med november 2016 krävs FLEGT-licens vid import av virke och trävaror från Indonesien. Läs mer om FLEGT-licenser på Jordbruksverkets webbplats. Där hittar du också information om handel med utrotningshotade trädslag som omfattas av CITES-reglerna. Produkter med FLEGT-licens och produkter som omfattas av CITES är undantagna från kraven i timmerförordningen.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-29