Vattenfyllda körskador mellan tallar och med sjö i bakgrund

Körskador

Det finns mycket du som skogsägare kan göra för att undvika körskador. Ofta uppstår dessa vid avverkning eller gallring. När skadan har skett är det oftast för sent att göra något åt det. Se därför till att förebygga körskador.

Körskador har flera effekter som är dåliga för både miljön och skogens tillväxt. Erosion kan uppstå i spåren. Det betyder att jorden spolas bort med vatten som rinner i spåren. Jorden kan sedan föras ut i sjöar eller bäckar och grumla vattnet samt skada de djur som lever där. Vattnet för även med sig nedbrutna växtdelar så kallad humus, näring och tungmetaller som giftigt kvicksilver från körskadorna och ut i bäckar och sjöar.

När marken pressas ihop i hjulspåren kan du även få en oplanerad dikning av marken. Den sammanpressade, hårda marken och spåren är inte heller bra för träden. Rötterna kan slitas av vid körning och den hårda sammanpressade marken gör att de blir grunda, korta och tjocka. Träden kan då växa sämre, de kan få mer rotröta, eller kan lättare välta vid kraftig vind.

Förebygg genom att planera

Som skogsägare är du enligt Skogsvårdslagens hänsynsparagraf skyldig att förhindra allvarliga körskador. En viktig del av det arbetet är att planera lämpliga körvägar, överfarter och avläggningsplatser i god tid före en avverkning. Känsliga områden, som blöt mark, mark med fin jord eller forn – och kulturlämningar ser du lättast när det är snöfritt ute. De olika kartskikten på "Mina Sidor" är också till stor hjälp.

Att laga körskador är svårt

Körskador ser inte roliga ut och många gånger vill man laga för att snygga till, och göra så att man lätt kan ta sig fram igen. Tänkt då på att lagning med exempelvis grävmaskin gör att marken grävs om på nytt. Detta ökar åter risken för att slam, humus, näring och tungmetaller rinner ut i sjöar och vattendrag.

Upp till hälften av markens bärighet sitter i rötterna. Bärigheten är därför svår att återställa genom lagning eftersom växterna och deras rötter slitits sönder.

Det är därför bättre att förebygga skadorna än att försöka laga dem efteråt.

Kontakta Skogsstyrelsen om du behöver laga

Om en körskada har uppstått bör du, så långt det är möjligt, låta bli att laga den. Risken är att du förvärrar skadan. Det finns bara ett fåtal tillfällen när du behöver laga körskador:

  • När skadorna gör så att slam kan rinna ut i en sjö eller ett vattendrag.
  • När skadorna gör så att du inte kan komma fram på stigar, leder eller vägar.

Vid sjöar eller vattendrag kan du försöka leda bort vattnet ur spåren och täppa igen dem i direkt anslutning till vattnet. Syftet är att hindra att slam förs ut och grumlar vattnet i sjön eller vattendraget.

Det är viktigt att förebygga körskador och spår i finjordsrika slänter eftersom de kan utlösa kraftig erosion eller ras. Om körskador ändå uppstått bör du försöka leda bort vatten från spåren. Du kan även försöka bromsa vattenhastigheten genom att fylla spåren med ris, halm eller annat material samt försöka få tillbaka gräs och buskar så snabbt som möjligt.

Ta alltid kontakt med Skogsstyrelsen innan du börjar laga en körskada. Ofta behövs en större grävning med grävmaskin i skogen och riskerna för skador på miljön är därför stora.

Körskador på forn- och kulturlämningar

Har du forn- och kulturlämningar är det viktigt att avgöra vilken lagstiftning som gäller i det enskilda fallet.

Fornlämningar
Alla fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Då en fornlämning eller ett fornlämningsområde skadats ska du alltid anmäla detta till länsstyrelsen. Behöver du åtgärda skadan får du endast göra detta efter samråd med länsstyrelsen. Brott mot kulturmiljölagen kan leda till böter eller fängelse.

Övrig kulturhistorisk lämning
Är det en övrig kulturhistorisk lämning som skadats ska den enligt Skogsvårdslagen återställas om det är möjligt. Ta alltid kontakt med Skogsstyrelsen innan du börjar laga en körskada.

  • Senast uppdaterad: 2022-02-01