Skogskötselserien omslag. Foto: unknown

Gallring

Med gallring kan skogen formas i önskvärd riktning, till exempel avseende trädslagsblandning, trädgrovlek, framkomlighet eller för att bevara värdefulla miljöer.

Kapitlet beskriver hur träd och bestånd påverkas av olika sätt att gallra, betydelsen av att hålla ner skadenivån samt hur man kan använda gallringsmallar för att bestämma tidpunkt för gallring, uttagets storlek och forma gallringsprogram.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09