Orkidé, Adam och Eva.

Skydd av skog skyddar livsmiljöer

Värdefulla livsmiljöer för växter och djur är den främsta grunden till att skog skyddas. Skogarnas kulturmiljövärden och värden för rekreation och friluftsliv ingår också ibland i syftet med skydd av områden. Skydd av skogar med höga naturvärden behöver öka för att vi ska nå Sveriges miljökvalitetsmål Levande skogar, visar årliga uppföljningar av målet.

Den svenska lagstiftningen ger möjlighet till skydd av såväl områden som arter och organismgrupper. Nationalparker inrättas av riksdagen medan naturreservat och biotopskydd beslutas av naturvårdsmyndigheter med stöd av miljöbalken. Dessa beslut gäller för all framtid. Även kommuner kan bilda biotopskydd.

En annan form av skydd är naturvårdsavtal. Det är tidsbegränsade, civilrättsliga avtal om skydd av vissa områden som tecknas mellan naturvårdsmyndigheterna och markägare. Skogsstyrelsen arbetar mest med naturvårdsavtal och biotopskydd.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett EU-gemensamt nätverk av skyddade områden, dessa väljs ut med stöd av art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Urvalet av Natura 2000-områden utgör en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Cirka 60 procent av områdena omfattas även av andra områdesskydd som nationalparker, naturreservat eller biotopskyddsområden.

Mål för skydd av skog

I miljökvalitetsmålet Levande skogar ingår formellt skydd som ett delmål.  När det gäller skyddet av skogar lyder de av regeringen fastställda etappmålen för år 2020 så här:

  • Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske genom att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 hektar skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd nedan gränsen för fjällnära skog.
  • Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning med cirka 200 000 hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla höga naturvärden till totalt 1 450 000 hektar.
  • Senast uppdaterad: 2021-06-02