Askåterföring. Foto: Rikard Flyckt

Stubbskörd

Stubbar har skördats av olika anledningar genom historien, men numera skördas de enbart för energiproduktion. I dagsläget genomförs stubbskörd i mycket liten omfattning och i huvudsak som försöksverksamhet.

Skogsstyrelsen bedömer att uttaget av stubbar maximalt kan komma att beröra en relativt liten areal, 10 000 till 20 000 hektar per år. Med den omfattningen, och inom ramen för Skogsstyrelsens rekommendationer, bedöms stubbskörd kunna bidra till att minska användningen av fossilt bränsle.

Utrustning för stubbskörd är ofta en större grävmaskin där grävskopan har ersatts med grep eller en "fågelnäbb" som drar upp stubben och klyver materialet i flera delar. Den bortlyfta stubben lämnar en planterings- eller såddyta efter sig.

Komplettera med markberedning

Efter stubbskörd kan du behöva göra en viss komplettering med markberedning för att få tillräckligt många planteringspunkter. Bäst är om du gör markberedningen direkt efter stubbskörd, med hjälp av grävmaskinen. Efter detta kan du plantera direkt. Du kan också komplettera i efterhand med en vanlig markberedare, men det kan bli dyrare och dessutom riskerar du körskador.

Skörda inte alla stubbar

Skörda bara granstubbar och tallstubbar. Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer ska du lämna kvar alla lövstubbar.

Enligt föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen ska du inte skörda stubbar

  • i skyddszoner mot sjöar och vattendrag
  • på blöta eller fuktiga områden
  • vid kraftig marklutning
  • i anslutning till vattentäkter
  • i anslutning till allmänt nyttjade stigar eller basvägar
  • på finjordsrik mark.

Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer ska du också lämna en hel del gran- och tallstubbar, minst 15 till 25 procent av volymen. Lämna gärna dessa nära vatten, intill kulturmiljöer och vid andra känsliga områden.

Spara också stubbar för att ta vara på den armering som rötterna innebär för marken där skotaren ska transportera fram stubbarna till väg.

Hänsyn till rennäringen

Inom renbetesområdet bör stubbskörd ske med minsta möjliga påverkan på marker med lav. Inom året-runt-markerna rekommenderar Skogsstyrelsen starkt att berörd sameby får tillfälle till samråd enligt 20 § skogsvårdslagen.

Askåterföring

Endast stubbskörd gör sällan att du behöver kompensera med askåterföring. Ofta görs stubbskörd i kombination med grot-uttag och då behöver du ofta kompensera för uttaget av näringsämnen och syraneutraliserande förmåga genom att föra tillbaka aska till marken.

Anmäl alltid stubbskörd för samråd

Stubbskörd ska du alltid anmäla till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden. Information om hur du gör anmälan för samråd hittar du på sidan Skogliga åtgärder som kräver samråd, se länk på denna sida. 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-28