Fartyg i hamn.

Riskhantering

Du ska bedöma risken för att olagligt avverkat virke finns i produkten. Information som du har samlat in om dina produkter från olika leverantörer ska utgöra underlag och stöd i att bedöma om risknivån är försumbar eller inte försumbar. Tycker du att det saknas information ska du begära ytterligare dokumentation från din leverantör. Tänk på att varje leverantör och produkt ska bedömas. Om produkten innehåller flera trädarter ska trädarterna bedömas var för sig. Du ska dokumentera riskbedömningen och spara den i fem år.

Viktiga frågor när du bedömer risk

Dessa frågeställningar ska vara med i riskbedömningen. Om du vill kan du ta med fler faktorer i din riskbedömning, till exempel leverantörsbesök.

  • Har hanteringen av produkterna skett i enlighet med den lagstiftning som finns i avverkningslandet.
  • Finns det certifiering eller av tredjepart kontrollerade system.
  • Är det vanligt att trädarterna avverkas olagligt.
  • Är det vanligt med olaglig avverkning i avverkningslandet.
  • Har FN eller EU infört sanktioner mot import eller export av virke eller trävaror i avverkningslandet.
  • Är antalet trädarter i produkten många och är antalet leverantörer samt underleverantörer i leveranskedjan många.

Överensstämmelse med lagstiftningen i avverkningslandet

Du måste säkerställa att virket eller trävarorna inte kommer från olaglig avverkning. Du får med hjälp av den information som du har samlat in bedöma från fall till fall om detta krav är uppfyllt. Det är svårt att peka ut exakt vilka dokument som krävs, eftersom det skiljer sig åt mellan och inom olika avverkningsländer.

Hur avverkningslandet styrs kan påverka trovärdigheten av vissa dokument som anger överrensstämmelse med lagstiftningen. Bland annat bör graden av korruption och hur riskfyllt det är att bedriva affärer tas i beaktande.

Att vara certifierad innebär inte per automatik att man uppfyller kraven i timmerförordningen. Det är upp till dig som verksamhetsutövare att bedöma om de system för certifiering som du har når upp till kraven i timmerförordningen. De organisationer som certifierar bör kunna svara på om deras system uppfyller timmerförordningens krav.

Olaglig avverkning

Kontrollera om det i avverkningslandet är vanligt med olaglig avverkning av de trädarter som dina produkter består av. Till din hjälp kan du använda IUCN röda lista över hotade arter och konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES). Ta reda på om det pågår väpnade konflikter i området, för då ökar risken för olaglig avverkning.

Komplex leveranskedja

Det är ofta svårare att spåra en trävara tillbaka till avverkningslandet när det är många led i en leveranskedja. Komplexiteten i leveranskedjan ökar med antalet trädarter som finns i produkten, antalet virkesleverantörer och antalet underleverantörer. Om du i något led misslyckas med att få in information ökar sannolikheten för att olagligt avverkat virke finns i leveranskedjan.

Riskreducering

Risknivån kan enbart bedömas från fall till fall, eftersom den beror på en mängd faktorer. Om du i din riskbedömning kommer fram till att det i princip inte finns någon risk att virket är avverkat på olagligt sätt, det vill säga att risken är försumbar, behöver du inte gå vidare och göra en riskreducering.

Du behöver dock alltid ha en dokumenterad plan för riskreducering i ditt system för tillbörlig aktsamhet. Av planen kan det till exempel framgår hur lång tid du ger dina leverantörer att komma in med dokumentation innan du vidtar åtgärder. Den kan också innehålla en strategi för vad som händer om det visar sig att en leverantör inte följt de krav som ditt företag ställer enligt timmerförordningen.

Om du i din riskbedömning kommer fram till att det finns risk för att virket i dina produkter är olagligt avverkat måste du göra en riskreducering. Det innebär att du måste försöka minska riskerna. Det kan du till exempel göra genom att begära in mer information från dina leverantörer. Du kan också ställa krav på att en tredje part kontrollerar avverkningen.

Lyckas du inte få fram information som kan visa att risken för att olagligt avverkat virke används i produkterna är försumbar måste du vidta åtgärder, till exempel byta leverantör.

  • Senast uppdaterad: 2017-06-22