Användning av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används för att skydda växter eller växtdelar mot främst skadedjur, svampangrepp och konkurrerande växter. Då växtskyddsmedel ska användas i skogen gäller i vissa fall krav på att anmäla till kommunen och att sätta upp anslag för att informera allmänheten.

Följande behandlingar med växtskyddsmedel förekommer i skogsbruket.

  1. Bekämpning av vegetation runt plantor
  2. Behandling av fångstvirke för att bekämpa granbarkborre
  3. Insekticidbehandling av barrträdsplantor i fällt
  4. Stubbehandling
  5. Viltskyddsbehandling

Behandlingarna 1 och 2 utgör inte punktbehandling på skogsmark och ska därför – om arealen uppgår till mer än 1000 kvadratmeter – anmälas till kommunen minst fyra veckor innan behandlingen påbörjas. Dessutom ska väl synliga anslag sättas upp minst en vecka före behandlingen för att informera allmänheten.

För behandlingarna 3-5 gäller inte dessa krav, eftersom de utgör punktbehandling enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2016:2) om användning av växtskyddsmedel på skogsmark och har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Andra bestämmelser som krav på skyddsavstånd till sjöar, vattendrag och brunnarsamt tillstånd för att använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområde gäller för alla behandlingarna.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-12