Röjd björk. Foto Michael Ekstrand

Statistik efter ämne

Skogsstyrelsens statistikproduktion syftar till att ge en bred och lättillgänglig redovisning av förhållanden och händelser inom svenskt skogsbruk. Statistiken är viktig för att kunna följa utvecklingen mot målen för en hållbar produktion och bevarande av biologisk mångfald i skogen.

De undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik är:

 • Avverkningsanmälan
 • Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark
 • Bruttoavverkning
 • Kostnader i det storskaliga skogsbruket
 • Lager av barrsågtimmer, massaved och flis
 • Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning
 • Produktion av skogsplantor
 • Rundvirkespriser
 • Sysselsättningsstatistik i skogsbruket
 • Återväxternas kvalitet
 • Åtgärdsstatistik i skogsbruket

Övriga undersökningar:

 • Skogliga konsekvensanalyser
 • Svärmningsövervakning granbarkbarre
 • Älgbetesinventering ÄBIN
 • Foderinventering
 • Senast uppdaterad: 2017-03-14