Spångad vandringsled på en fjällhed. Foto: MostPhotos

Konventioner och avtal

Det internationella arbetet inom skogssektorn berörs av ett antal internationella konventioner och avtal som Sverige har förbundit sig att följa. Här beskriver vi några av de viktigaste och hur Skogsstyrelsen är engagerad.

Klimatkonventionen UNFCCC

Klimatkonventionen är ett globalt ramverk för att begränsa klimatförändringarna. Konventionens övergripande mål är att stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förebygger skadlig mänsklig inverkan av klimatsystemet. Under konventionen har man enats om Parisavtalet som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader, och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Avtalet innebär också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden och förnya dessa vart femte år.

Skogen är en viktig del av de frågor som klimatkonventionen behandlar, till exempel när det gäller beräkningar av upptag och utsläpp av växthusgaser som kopplar till skogsbruk. Ett annat exempel är det stöd som kan ges till länder för att minska avskogningen och utarmningen av skogarna.

Skogsstyrelsen stöder Regeringskansliet i arbetet med klimatkonventionen genom expertis vid beredning av skogliga frågor som handlar om klimat. Vi deltar även aktivt i den svenska delegationen vid konventionens partsmöten och i förberedande möten.

Konventionen om biologisk mångfald – CBD

Konventionen om biologisk mångfald syftar till bevarande och hållbart nyttjande av världens biologiska mångfald. Konventionen har tre överordnade mål: 

1) bevarande av biologisk mångfald
2) hållbart nyttjande av biologisk mångfald och
3) rättvis fördelning av vinster från nyttjandet av genetiska resurser.

Vid det tionde partsmötet i Nagoya i Japan antogs en plan för perioden år 2011 till 2020. Planen innehåller 20 delmål, de så kallade Aichimålen. Några av Aichimålen har stor betydelse för skogsbruket.

Ramverk för biologisk mångfald

Eftersom nuvarande plan gick ut 2020 har länderna påbörjat en process för att ta fram en ny strategisk plan, det så kallade post-2020 ramverket för biologisk mångfald. Syftet med det nya ramverket är även att fungera som en språngbräda gentemot 2050 visionen ”Att leva i harmoni med naturen”. Arbetet med att ta fram ett utkast har pågått en tid. Enligt plan skulle det nya ramverket antas vid CBD:s partsmöte (COP15) i oktober 2020 i Kunming i Kina. På grund av COVID-19 pandemin har mötet skjutits framåt. Ambitionen är att den nya planen ska innehålla mer mätbara mål än tidigare och koppla till de globala hållbarhetsmålen.

Skogsstyrelsen stöder Regeringskansliet i arbetet med CBD när det handlar om skoglig biologisk mångfald. Myndigheten deltar i den svenska delegationen vid konventionens partsmöten som hålls vart annat år samt i förberedande möten.

Internationella avtalet om tropiskt timmer – ITTA 2006

Det internationella avtalet om tropiskt timmer är ett råvaruavtal som har ett övergripande mål att främja en ökad och diversifierad internationell handeln med tropiskt timmer från hållbart förvaltade och lagligt avverkade skogar.

Den Internationella tropiska timmerorganisationen (International Tropical Timber Organisation, ITTO) arbetar med att tillämpa avtalet. Det gör de bland annat. genom att ta fram frivilliga policyriktlinjer runt hållbart skogsbruk och hållbar tropisk skogsindustri samt handel. ITTO främjar även hållbara virkesförsörjningskedjor och utvecklar kapacitet inom tropiskt skogsbruk. Dessutom samlar de in, analyserar och sprider data och information om produktion och handel med tropiska träprodukter. Genom sin projektverksamhet hjälper ITTO medlemsländerna att praktiskt tillämpa hållbart tropiskt skogsbruk.

De 74 medlemmarna i ITTO är länder som producerar och konsumerar tropiskt timmer. Medlemmarna representerar cirka 80 procent av världens tropiska skogar och över 90 procent av handel med timmer och trävaror från tropiska skogar.

Skogsstyrelsen stöder Regeringskansliet med expertis och deltagande i olika möten som ITTO anordnar.

Andra konventioner

Det finns andra konventioner som har beröringspunkter med skogen, men där Skogsstyrelsen inte är engagerad.

Ökenkonventionen – UNCCD

Konventionens syfte är att motverka markförstöring, lindra effekterna av torka samt bidra till en uthållig utveckling och förbättrade levnadsförhållanden för människor som lever i torrområden.

CITES-konventionen

Konventionen syftar till att säkerställa att inga arter från den vilda faunan eller floran blir föremål för en ohållbar exploatering på grund av internationell handel. Det sker genom reglering av handel via ett system av tillstånd för import och export.

ILO:s konvention om ursprungsbefolkningar (nr 169)

Konventionen syftar till att stärka ursprungsbefolkningars socioekonomiska och kulturella rättigheter. Huvudprincipen är att ursprungsbefolkningar ska konsulteras och medverka i beslutsfattande frågor som rör deras liv och samhällen.

Världsarvskonventionen

Konventionen syftar till att etablera ett effektivt system för skydd av natur- och kulturområden och andra objekt som anses vara av universellt värde - vårt "världsarv".

Våtmarkskonventionen

Våtmarkskonventionen, eller Ramsarkonventionen, syftar till att bevara våtmarker av internationell betydelse.

FN:s luftvårdskonvention

Luftvårdskonventionen syftar till att minska skador på naturresurser orsakade av försurning genom svaveldioxider, kvävedioxider och andra förorenande substanser från förbränning av fossila bränslen.

  • Senast uppdaterad: 2023-02-03