Öreälven, ett Natura 2000-vattendrag.

Natura 2000

Med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv väljs skyddsvärda områden ut att ingå i EU:s nätverk av skyddade områden, nätverket Natura 2000. I eller nära ett Natura 2000-område kan det krävas tillstånd för skogsbruksåtgärder.

Syftet med EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv är att skydda djur och växter från utrotning och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Direktiven innebär att Sverige har ett långsiktigt ansvar för att säkerställa att utpekade naturtyper och arter finns kvar och har gynnsam bevarandestatus i landet. När det gäller Natura 2000 har Sverige listat cirka 4000 områden som ingår i nätverket och många av dem omfattas även av andra områdesskydd som nationalparker, naturreservat eller biotopskyddsområden.

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för flertalet av Natura 2000-områdena, men för områden i skogsmark är Skogsstyrelsen tillsynsmyndighet när det gäller skogsbruksåtgärder.

Tillstånd – så här fungerar reglerna

Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Regeln omfattar även åtgärder utanför Natura 2000-området, om miljön på ett betydande sätt kan påverkas inom området. Tillstånd söks hos och lämnas av länsstyrelsen. Vid ansökan om tillstånd hos länsstyrelserna krävs även en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan är kostnadsfri.

Skogsstyrelsens tillsynsarbete vid skogsbruksåtgärder

Skogsstyrelsen ska bevaka att skogsbruksåtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område inte utförs utan att verksamhetsutövaren söker tillstånd för åtgärden hos länsstyrelsen. Denna tillsyn utförs mest i samband med de vanliga skogliga ärenden (framförallt avverkningsanmälningar) som Skogsstyrelsen handlägger. Det är verksamhetsutövaren själv som avgör om hen vill söka tillstånd för att kunna utföra tillståndspliktiga skogsbruksåtgärder. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att söka tillstånd, när sådant krävs.En inlämnad avverkningsanmälan är tillräcklig för även en handläggning som kan innebära en Natura 2000-tillsyn.

Som en del av Skogsstyrelsens handläggning av ett ärende som kan beröra ett Natura 2000-område, kan myndigheten skriva ett förslag till verksamhetsutövaren att modifiera sin planerade åtgärd så att tillståndsansökan inte längre bedöms nödvändig.

Bevarandeplaner ger information om Natura 2000-området

För varje Natura 2000-område har länsstyrelsen arbetat fram en bevarandeplan. Dessa planer beskriver bland annat vilka värden som finns i varje område, eventuella hot, vilket skydds- och skötselbehov som finns samt bevarandemål för naturtyper och arter. Bevarandeplanen är ett viktigt underlag vid bedömning i eller i samband med Natura 2000-områden både för myndigheterna och för markägarens eller verksamhetsutövarens avvägningar inför åtgärder och behov av samråd.

Länkar till bevarandeplanerna hittar du antingen på respektive länsstyrelses webbplats eller i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

  • Senast uppdaterad: 2021-07-02