Del av renhjord på ca 2000 renar, Ytterbyn. Foto: Åke Sjöström

Skogsbruk och rennäring

Renskötsel bedrivs på cirka 50 procent av norra Sveriges areal, från norra Dalarna, Hälsingland och norrut. Det innebär att renskötsel och skogsbruk bedrivs på samma marker.

Samerna är Sveriges enda urfolk. En bärande och central del i den samiska kulturen är renskötsel. Renskötseln i Sverige är organiserad i 51 olika samebyar. 41 samebyar är fjällsamebyar och befinner sig med sina renar i fjällregionerna under barmarkstiden. 10 samebyar är skogssamebyar och befinner sig i de västra skogsregionerna under barmarkstiden. Skogssamebyarna befinner sig alltså i skogen året om. Gemensamt för alla samebyar är att de flyttar mellan betesmarker under olika årstider.

På barmarkstiden betar renarna växter som gräs, löv och örter. När snön börjar falla övergår deras diet till att vara dominerad av mark- och hänglavar. Mark- och hänglavar växer i skogsregionerna och därför flyttar renarna längre öster ut, till andra betesmarker under vintern.

Tillgång till betesmarker

Renskötseln bygger på naturbete som baseras på mark- och hänglavar. Marklavarna har minskat med cirka 70 procent de senaste 50 åren enligt uppgifter från Riksskogstaxeringen. Även hänglavarna har minskat. Därför är det viktigt, och egentligen inte särskilt svårt, att ta hänsyn till renskötseln. Det finns många synergier mellan att sköta skogen och att ta hänsyn till renskötsel. Till exempel kan marklaven skonas och lövuppslaget bli mindre om man markbereder med låg markpåverkan. Genom att röja och gallra med styrka främjas framkomlighet och marklav.

För mer information och fler metoder för hur du ska ta hänsyn till renskötsel utifrån din skog, ta kontakt med ditt distrikt på Skogsstyrelsen eller Skogsstyrelsens renskötselspecialist.

Renbruksplaner

Renbruksplaner är samebyarnas verktyg för att beskriva sin markanvändning. Den kan användas vid dialog och samråd och kan skapa ökad förståelse för renskötselns behov hos andra markanvändande aktörer.

Sedan 2000 pågår arbetet med att upprätta renbruksplaner som är tänkt att bli ett webbaserat verktyg för rennäringen. Projektet Renbruksplaner som tidigare ägdes av Skogsstyrelsen har sedan 1 januari 2016 gått över i Sametingets regi. Sametinget ska på uppdrag av regeringen ansvara för verksamheten och fortsätta arbetet med att införa, ajourhålla och kvalitetssäkra renbruksplanerna. 

Sametinget samverkar med samebyarna och Skogsstyrelsen i renbruksplansprojektet.

  • Senast uppdaterad: 2021-02-01