Timmer. Foto Henry Stahre

Det här händer vid en kontroll

Här hittar du information om hur det går till att få en kontroll enligt timmerförordningen.

Före kontrollen

Kontrollanterna tar kontakt med dig ungefär tre veckor före kontrollbesöket. Ni kommer överens om datum, tid och plats för kontrollen. Därefter får du en avisering via mejl, där tid och plats för kontrollen bekräftas. Aviseringen innehåller också generell information om timmerförordningen samt två stickprov som kontrollanterna kommer att granska vid kontrollen.

Beroende på om du är importör eller svenskt virkesköpande företag ser stickproven olika ut.

Hos dig som är importör kontrolleras produkter som importerats från ett land utanför EU. Stickproven består av produkter från utvalda leveranser.

Hos dig som virkesköpande företag kontrolleras hur du säkerställer att dina avverkningar görs i enlighet med skogsvårdslagstiftningen. Stickproven består av avverkningar som ditt företag har gjort utan att uppfylla kraven i lagstiftningen. Det kan till exempel handla om att ingen avverkningsanmälan har lämnats in till Skogsstyrelsen före avverkning eller att en avverkning har påbörjats innan sex veckor passerat från det datum avverkningsanmälan blev giltig.

Under kontrollen

Vid kontrolltillfället kommer två kontrollanter från Skogsstyrelsen till ditt företag. Kontrollbesöket tar två till tre timmar.

Kontrollen börjar med att du presenterar din verksamhet. Kontrollanterna informerar därefter kort om timmerförordningen och hur kontrollen går till.

Du får visa hur du arbetar med timmerförordningen och hur ditt system för tillbörlig aktsamhet ser ut. Med hjälp av stickproven gås varje del i systemet igenom. Kontrollanterna vill se följande hos dig som importör.

  • Skriftliga rutiner för arbetet med timmerförordningen samt ansvars- och arbetsfördelning
  • Hur riskbedömning, plan för riskreducering och riskreducerande åtgärder dokumenteras
  • Grunduppgifter för stickproven, till exempel avverkningsland och trädart
  • Dokument som styrker laglig avverkning för stickproven
  • Riskbedömning för stickproven

Under kontrollen kan kontrollanterna be om att få ta med sig ett exemplar av stickproven. Detta görs idag enbart för att samla in och kunna visa upp olika typer av produkter som omfattas av timmerförordningen. Om kontrollanterna bestämmer att provet ska skickas på anatomisk analys, kommer du att upplysas om det vid den första kontakten med kontrollanterna.

Kontrollanterna vill bland annat se följande hos dig som svenskt virkesköpande företag.

  • System för att hantera avverkningsanmälningar
  • System för att hantera avvikelser

Kontrollanterna som kommer till dig är där för att kontrollera att du följer kraven i timmerförordningen. De talar gärna om vilka regler som gäller och var det finns svagheter i ditt system för tillbörlig aktsamhet. Däremot får de inte ge några råd då det skulle kunna innebära att de hamnar i en situation där de ska utvärdera sina egna rekommendationer.

Efter kontrollen

Efter kontrollbesöket behöver du skicka all dokumentation som har gåtts igenom under kontrollen till kontrollanterna, om du inte redan lämnat denna under kontrollen. Dokumentationen kan skickas via mejl eller post. Det finns sekretessregler som säkerställer att ingen känslig information lämnas ut.

Kommunicering - Inom en till två veckor skickas en skriftlig rapport ut till dig med post. Där beskriver kontrollanten besöket och lämnar synpunkter på ditt system för tillbörlig aktsamhet. Du har ungefär tre veckor på dig att besvara rapporten. Du kan ha synpunkter på rapporten eller skicka in kompletterande information.

Begäran om komplettering - Är det små justeringar som behöver göras i ditt system för tillbörlig aktsamhet har du två till tre veckor på dig att åtgärda dessa och skicka in dokumentation som visar vad som har gjorts.

Föreläggande - Skulle det visa sig att det finns stora brister i ditt system för tillbörlig aktsamhet får du ett föreläggande. Du har ungefär tre månader på dig att åtgärda bristerna och skicka in dokumentation som visar vad som har gjorts.

Föreläggande med vite - I de fall det fortsatt finns stora brister i ditt system för tillbörlig aktsamhet efter det att tiden har gått ut för att besvara föreläggandet får du ett föreläggande som är förenat med vite. Vitesbeloppet bestäms utifrån ditt företags omsättning. Du får i så fall ytterligare ungefär tre månader på dig att åtgärda bristerna i ditt system. Om du därefter fortfarande inte har ett komplett system för tillbörlig aktsamhet ansöker Skogsstyrelsen om utdömande av vitet hos Förvaltningsrätten i Jönköping.

Kontrollmeddelande - Har du ett komplett system för tillbörlig aktsamhet får du ett kontrollmeddelande som bekräftar att du vid kontrolltillfället levde upp till kraven i timmerförordningen.

  • Senast uppdaterad: 2017-12-18