Gallring. Foto: Erik Rahm

Undantag från sexveckorsregeln

Avverkning om minst 0,5 hektar får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen. För att kunna få undantag från denna regel krävs särskilda skäl.

Det ska finnas speciella omständigheter i det enskilda fallet för att du ska kunna få undantag.

Begäran om undantag

En begäran om undantag ska göras skriftligt och innehålla de skäl som du åberopar för undantaget. Skogsstyrelsens hantering av din begäran underlättas om du tydligt beskriver vilka skäl som åberopas. Om skäl saknas eller är ofullständiga kräver vi komplettering. En begäran om undantag kan du antingen göra i samband med anmälan om avverkning eller i efterhand. Tänk på att bara begära undantag när det verkligen behövs.

Allmänna råd

I Skogsstyrelsens allmänna råd till skogsvårdslagen beskrivs hur undantag från sexveckorsregeln bör tillämpas.

Följande punkter ska vara uppfyllda för att undantag ska kunna ges.

 • Undantaget bör kunna antas leda till en påtaglig fördel för miljön eller för skogsskötseln
 • Undantaget bör inte kunna antas medföra olägenhet av betydelse i andra former för naturmiljön, kulturmiljön, friluftslivet eller rennäringen.
 • De omständigheter som åberopas för undantag bör inte rimligen ha kunnat förutses.

I allmänna råd ges även ytterligare ledning för hur föreskrifterna ska tolkas, enligt följande:

I en del områden finns det särskild risk för att undantag från sexveckorsregeln kan leda till olägenhet av betydelse för naturmiljön, kulturmiljön, friluftslivet eller rennäringen. Det gäller till exempel

 • I områden där det finns indikationer om särskilt höga natur- och kulturmiljövärden
 • I områden med stor betydelse för friluftsliv och rekreation
 • I områden med särskilt höga värden för rennäringen.

Exempel på särskilda skäl som kan antas leda till en påtaglig fördel för miljön eller för skogsskötseln kan vara:

 • Behov av att byta avverkningsobjekt på grund av för årstiden onormala väderleksförhållanden som medför försämrad åtkomst till planerad avverkning
 • Möjlighet att nå avverkningsobjekt som normalt har dåliga bärighetsförhållanden, till exempel vid tillfälligt tjälad mark
 • Behov av att snabbt upparbeta skadad skog efter stormfällning, snöbrott, brand, svamp- eller insektsangrepp
 • Samordning med pågående avverkning när flyttningskostnaderna för avverkningsmaskin, för det fall undantag inte medges, kan antas bli oproportionerligt höga i förhållande till bedömd intäkt från den planerade avverkningen och där ett undantag dessutom kan bidra till minskad miljöbelastning genom mindre transporter.

Krav på hänsynsredovisning

Kraven på hänsynsredovisning i avverkningsanmälan gäller som vanligt även i de fall du begär undantag från sexveckorsregeln. En bra hänsynsredovisning som beaktar eventuella natur- och kulturmiljövärden på platsen minskar behovet av komplettering och gör att handläggningen går snabbare.

Information om fridlysta arter

Din avverkningsanmälan bör även innehålla information om hur utredningen av fridlysta arter har gått till i området och hur du anpassat din avverkning för att inte skada sådana arter. Mer information kring artskydd hittar du under relaterade webbsidor.

Skogsstyrelsens hantering av din begäran 

Begäran om undantag från sexveckorsregeln gör du i samband med din avverkningsanmälan. Vi kommer sedan hantera din begäran om undantag tillsammans med hanteringen av anmälan. Från och med 12 april 2024 får du inte längre ett separat beslut kring om du får ett undantag från sexveckorsregeln för din åtgärd eller inte. Istället kommer beskedet att finnas med när vi på annat sätt avslutar handläggningen. Beskedet kan exempelvis finnas med i ett beslut om miljöhänsyn.

Om Skogsstyrelsen godkänner ett undantag kommer du att få veta det. Frågan om undantag förfaller efter sex veckor, om inget besked har kommit innan dess innebär det att de vanliga reglerna kring sex veckor gäller.

Frågor och svar

1. Varför skriver ni inte längre ansökan om dispens från sexveckorsregeln?

Den 12 april 2024 ändrar Skogsstyrelsen från dispens från sexveckorsregeln till begäran om undantag från sexveckorsregeln. Undantag från sexveckorsregeln är något som Skogsstyrelsen kan medge om det finns särskilda skäl och handläggningen är avslutad inom de sex veckorna. Till skillnad från en dispens förfaller en begäran av sig själv när sex veckor har passerat.

2. Varför genomförs den här förändringen just nu?

Som myndighet ska Skogsstyrelsen ständigt arbetar med att förenkla både för markägare och Skogsstyrelsens personal. Den här förändringen förenklar administrationen vilket gynnar både markägare och myndighet.

3. Vad är det egentligen som blir förändringen för mig som markägare?

Skillnaden för dig som markägare/ombud är att du inte kommer att få ett separat beslut kring om du får eller inte får undantag från sexveckorsregeln. Beskedet kommer i stället att ingå i ett annat beslut som avslutar handläggningen. På så sätt får du samtliga besked i ett och samma dokument vilket förtydligar vilka krav som ligger på dig som markägare. Om du inte beviljas undantag kommer du inte alltid att få besked om detta. Men efter sex veckor kan du påbörja din avverkning om Skogsstyrelsen inte meddelat annat.

4. Hur vet jag om jag får eller inte får undantag från sexveckorsregeln?

Om du beviljas undantag från sexveckorsregeln kommer du att få skriftligt beslut i samband med beskedet om att vi utrett ärendet. Det kan exempelvis vara i en tjänsteanteckning eller ett beslut om hänsyn som avslutar handläggningen.

5. Är det inte risk att jag väntar på besked onödigt länge då ett besked om avslag kunde ha kommit snabbare nu när hela ärendet ska utredas innan beslut?

Ett ärende behöver bli så utrett som krävs. För att handläggningen av ärendet ska gå så snabbt och effektivt som möjligt kan du som markägare underlätta handläggningen genom att lämna in en komplett avverkningsanmälan. Behöver du begära undantag från sexveckorsregeln är det viktigt att du noggrant beskriver dina skäl, varför du begär undantag, varför du anser att det finns särskilda skäl samt varför du inte har kunnat planera för de omständigheter som du åberopar.

Det finns ingen skyldighet för Skogsstyrelsen att medge undantag från sexveckorsregeln.

 • Senast uppdaterad: 2024-06-13