Röjning i skogen.

Åtgärder i skogsbruket

Här hittar du uppgifter om utförd röjning, markberedning, plantering, gödsling, skyddsdikning och antal plantor för hjälpplantering. Vi redovisar de flesta av resultaten per ägarklass, län, landsdel och för hela riket.

Resultaten bygger på två olika enkäter. Den ena är en totalundersökning av de ca 130 största skogsägarna i landet. Den andra är en stickprovsundersökning som omfattar ca 2 200 mindre skogsägare.

Undersökningarna ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0301 för Storskaliga skogsbruket och JO0304 för Småskaliga skogsbruket.

  • Senast uppdaterad: 2019-12-16