händer som håller i späd planta. Foto: Mostphotos

Miljö och klimat

Sexton miljökvalitetsmål utgör plattformen för det svenska miljömålsarbetet. Sju av dem har direkt koppling till biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Levande skogar är ett av de målen. Biologisk mångfald är bland annat en förutsättning för ekosystemens förmåga att ge nytta och att ekosystemtjänsterna fungerar vid ett förändrat klimat.

Mat, rent vatten och ren luft är nyttigheter som naturens ekosystem ger oss människor och de kallas därför ekosystemtjänster. Skogens ekosystemtjänster är många i antal – betydligt fler än träråvara, bioenergi, bär och svamp som är mer synliga – och de har många olika funktioner. 

Skogsbruket har en viktig roll att spela i vårt arbete att minska människans klimatpåverkan och anpassa samhället till klimatförändringarna.