Symbolbild egenkontroll.

Miljöbalkens krav på egenkontroll

Du som utför åtgärder i skogen kan omfattas av kravet på egenkontroll i miljöbalken. Det innebär att du måste ha ett system för att kontrollera att ditt företag följer lagar och regler och kunna göra förbättringar om det behövs.

Bestämmelserna i miljöbalken säger att alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan påverka miljön måste planera och kontrollera sin verksamhet. Om ditt företag utför skogsbruksåtgärder som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön omfattas du av kravet på egenkontroll. Alla sådana åtgärder, till exempel byggande av skogsbilväg eller dikesrensning, måste anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen granskar företagens egenkontroll

Skogsstyrelsens uppgift är att utöva tillsyn över att reglerna om samråd för skogsbruksåtgärder följs. Under många år har vi haft fokus på tillsyn av enskilda objekt. Från och med 2016 arbetar Skogsstyrelsen även med systemtillsyn. Det innebär att vi granskar  att systemet för egenkontroll fungerar hos de företag som omfattas av kravet på att anmäla skogsbruksåtgärder för samråd.

Tillsynen av enskilda objekt kommer att fortsätta som vanligt.

Så här går kontrollen till

Vi kommer överens med företaget i förväg om när vi ska komma dit. Vi är alltid två personer från Skogsstyrelsen vid varje kontroll. Vid kontrollen går vi tillsammans igenom den dokumentation som finns om företagets egenkontroll. Det kan till exempel handla om organisation, kunskap och rutiner.

Före kontrollen har vi tagit fram ett eller flera stickprov. Vi använder sedan dessa stickprov under kontrollen för att diskutera olika steg i verksamheten, som exempelvis planering, utförande och uppföljning.

Om företaget inte uppfyller kraven på egenkontroll i lagstiftningen  skickar Skogsstyrelsen en begäran om komplettering eller ett föreläggande om att rätta till bristerna. 

  • Senast uppdaterad: 2017-03-28