Forsande grunt vattendrag med stenar.

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Vill du utföra åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv? Då kan du söka Nokås-stöd.

Vem kan söka?

Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en person ska stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera.

Vad kan jag få stöd för?

Här är några exempel.

Åtgärder för ökad biologisk mångfald

 • Sköta naturmiljöer
 • Naturvårdsbränning
 • Hägna värdefull lövskog
 • Plantera lövskog på nedlagd jordbruksmark
 • Ta bort nätstängsel med höjd minst 160 centimeter
 • Blottlägga ytor för att gynna hotade arter som sandödla, myrlejon, backsvala, kungsfiskare
 • Plantering för att skapa brynmiljöer
 • Restaureringshamling

Våtmarker och vattendrag

 • Anlägga grunda våtmarker
 • Återställa lekplatser eller ta bort vandringshinder i vattendrag

Stöd till kulturmiljövård och sociala värden i skogen

 • Sköta kulturmiljöer
 • Röja, rensa upp och märka stig eller vandringsled
 • Sikthuggning
 • Friluftsanordningar

Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Hur stort är stödet?

 • 50 procent av godkänd kostnad för anläggning av lövskog på före detta jordbruksmark
 • 70 procent av godkänd kostnad för övriga åtgärder
 • 25 kronor per meter för att ta ner och forsla bort nätstängsel som är minst 160 centimeter högt.

Lägsta stödbelopp som beviljas är 5 000 kronor.

Hur söker jag stödet?

Ta gärna kontakt med en rådgivare på Skogsstyrelsen innan du gör din ansökan. Då får du mer information och kan ställa frågor.

Några av villkoren

 • Du måste ansöka om stödet på särskild blankett för Nokås.
 • Du kan inte få stöd för åtgärder som påbörjats innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.
 • När du utfört åtgärderna måste du ansöka om utbetalning senast tre månader efter det klardatum som anges i beslutet om stöd.
 • Du förbinder dig att under 10 år från det att stödet betalades ut inte utföra åtgärder som motverkar syftet med stödet.

Åtgärder kan kräva anmälan, samråd, tillstånd eller dispens som söks hos Skogsstyrelsen eller hos Länsstyrelsen. Åtgärder får inte störa pågående fågelhäckning, förstöra fåglarnas livsmiljö eller påverka hotade arter negativt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att relevanta handlingar finns innan åtgärder påbörjas. 

Prioritering

Skogsstyrelsen kan bevilja stöd till åtgärder som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar. Stöd prioriteras till de åtgärder och vattenmiljöer som anges i föreskrifter samt aktiva åtgärder i frivilliga avsättningar och hänsynsytor. Åtgärder inom naturreservat, biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal prioriteras inte.

Stödet prioriteras i den här ordningen:

 1. Åtgärder i miljöer eller områden med dokumenterat mycket höga natur- eller kulturvärden. Med mycket höga naturvärden avses registrerade nyckelbiotoper, objekt med naturvärden, Natura 2000-områden och värdefulla vattendrag. Även objekt med motsvarande naturvärde registrerade hos annan myndighet eller kommun kan bedömas ha mycket höga naturvärden.
  Med mycket höga kulturvärden avses hela eller delar av en större opåverkad och/eller sammanhängande kulturmiljö med betydelse för lokalsamhället. Detta bör styrkas med befintlig dokumentation eller yttrande av Skogsstyrelsens arkeologer.
 2. Åtgärder i övriga natur- och kulturmiljöer. Stödbeloppet är högst 10 000 kronor per hektar för arealrelaterade åtgärder. För skapande av våtmarker, större än två hektar, är stödbeloppet högst 15 000 kronor per hektar.
  Med arealrelaterade åtgärder avses åtgärder som ska utföras inom en yta, till skillnad från åtgärder som på kartan vanligtvis redovisas som en punkt eller en linje. 
 3. Åtgärder som gynnar sociala värden, rekreation och friluftsliv samt till nedtagning av nätstängsel. Stöd med fast ersättning ges endast till stigar med längd under 5 kilometer. Övriga stigar beviljas stöd med faktisk kostnad som grund. Stödbeloppet är högst 10 000 kronor per hektar för arealrelaterade åtgärder.  
 4. Anläggning av lövträdsbestånd på före detta jordbruksmark om beskogningen är av värde för landskapsbild, natur- eller kulturmiljövård. Stöd ges endast till plantering av inhemska lövträd. Minst 25 procent av plantorna, inklusive självsådd, ska utgöras av ädla lövträd, inhemska blommande, bärande träd och buskar och/eller rönn asp, sälg. Stödbeloppet är högst 30 000 kronor per hektar.

Stöd av mindre betydelse

I ansökningsblanketten ska du fylla i uppgifter om så kallade stöd av mindre betydelse. Du hittar information om stöd av mindre betydelse under "Relaterade webbsidor".

 • Senast uppdaterad: 2023-01-27