Skotare på väg ut från hygge. Foto: @ Camilla Zilo

Beställa skogsbrukstjänster

För att du ska få ut det du vill från din skog måste den i de allra flesta fall skötas. Vilka åtgärder som ska göras och hur de ska utföras beror på vilka mål du har med din skog. Se till att beställa de arbeten som du inte vill, hinner eller kan utföra själv.

Hur du uppmärksammas på att det finns behov av en åtgärd kan skilja sig åt. Var aktiv genom att ta beslut och se till att åtgärden blir utförd i rätt tid och på ett bra sätt. Tänk på att det inte finns ett rätt sätt att sköta skogen, utan det är dina mål som avgör skötseln. Känner du dig vilse kring dina mål kan du diskutera olika skötselalternativ med virkesköparen eller entreprenören.

Skogsbruksplanen är ett bra underlag

Med en skogsbruksplan som styr mot dina mål har du ett riktigt bra beslutsunderlag. En skogsbruksplan är ett viktigt stöd för att du som skogsägare ska ha koll på vad som behöver göras och ungefär när det behöver bli gjort.

Planen är också viktig för den ekonomiska planeringen av ditt skogsbruk. Med den kan du säkerställa finansieringen av de skogsåtgärder du behöver beställa.

Skogsbruksplanen - ett viktigt verktyg  

Göra själv eller leja

Praktiskt arbete med skogen kan vara både roligt och lärorikt men kräver en del kunskap och inte minst tid. Det är lätt att överskatta sin kapacitet. Några hektar plantering eller röjning kan innebära att du får ta all ledig tid i anspråk för att det ska bli klart i rätt tid. Om du inte hinner utföra arbetet växer skogen ifrån dig och du missar möjligheter att forma skogen efter dina mål. Framtida kostnader kan bli högre och intäkterna bli lägre.

Fundera på hur du dina förutsättningar ser ut och hur du vill prioritera din tid. Se till att beställa de arbeten som du inte vill, hinner eller kan utföra själv.

Skapa ett beställningsunderlag

I Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor kan du ta fram ett kartunderlag att använda vid beställning av tjänster. Ta också hjälp av checklistor för beställning och uppföljning.

Mina sidor  

Prata med flera utförare

Att ta in anbud från flera utförare är ett bra sätt att ta reda på vad som är rätt pris och hitta den som har bäst service. Lämna ett tydligt anbudsunderlag och var noga så att du får anbud som går att jämföra. Anlita någon som är lyhörd för dina önskemål.

Upprätta ett kontrakt

Skriv ett kontrakt och se till att dina önskemål skrivs in där. Det kan kännas svårt om du inte är så kunnig, men tänk på att den du anlitar kan ge goda råd och vara ett bollplank i hur åtgärden ska utformas. Var aktiv och fråga om allt som känns oklart. Det ingår i professionellt bemötande att du får svar och förklaringar som är anpassade till din kunskapsnivå.

Följ upp utfört arbete

När du beställt en tjänst och fått den utförd är det klokt att följa upp så att du har fått det du beställt. Uppföljningen förbättrar dina möjligheter att bli en bra beställare. Använd kontraktet och eventuellt övriga saker som du påpekat i dina kontakter med utföraren som en checklista vid uppföljningen. Ge motparten återkoppling, oavsett om allt är till belåtenhet eller om du funnit något att anmärka på. Det visar ditt engagemang för kvaliteten i arbetet.

Checklistor för de vanligaste skogsbrukstjänsterna

Beställa föryngringsavverkning

Att fundera på eller diskutera och dokumentera tillsammans med utföraren inför beställning av föryngringsavverkning.

 • Avgränsning av det område som ska avverkas.
 • Priser, kostnader och vilka åtgärder som ingår i avtalet.
 • Utförandetidpunkt (år och månad).
 • Finns det områden eller objekt som kräver särskild hänsyn enligt
  skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn?
 • Vilka åtgärder kan göras för att aktivt återskapa ekologiska briststrukturer (på tidigare lämnade hänsynsträd eller genom nyskapande)?
 • Ska fröträd eller skärm lämnas? Antal per hektar samt trädslag. Ska de
  märkas i förväg och i så fall av vem?
 • Ska grenar och toppar (grot) skördas?
 • Stormrisker. Kommer det att bli nya hyggeskanter med vindkänsliga
  granar i utsatt läge?
 • Vilka åtgärder behövs för att undvika markskador?
 • Basvägar samt upplagsplats för virke.
 • Behövs skyddsdikning eller dränerande skärm?
 • Vem ordnar avverkningsanmälan eller ansökan om tillstånd vid fjällnära
  skog och ädellövskog.
 • Ligger området inom renskötselområdet? Vilken sameby har
  renskötselrätt på din fastighet? Inom året-runtmarkerna behöver berörd
  sameby beredas tillfälle till samråd.

Beställa föryngringsavverkning - pdf

Beställa gallring

Att fundera på eller diskutera och dokumentera tillsammans med utföraren inför beställning av gallring.

 • Avgränsning av det område som ska gallras.
 • Priser, kostnader och vilka åtgärder som ingår i avtalet.
 • Utförandetidpunkt (år och månad).
 • Uttagets styrka och gallringsform.
 • Framtida skötselmål - trädslagsblandning och variation i beståndet.
 • Stubbehandling mot rotröta?
 • Finns det områden eller objekt som kräver särskild hänsyn enligt
  skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn?
 • Ligger området inom renskötselområdet? Utför gallringen så att
  ljusinsläppet för eventuell marklav är tillräcklig. Gynna eventuell
  hänglav.
 • Vilka åtgärder kan göras för att aktivt återskapa ekologiska briststrukturer
  (på tidigare lämnade hänsynsträd eller genom nyskapande)?
 • Vilka åtgärder behövs för att undvika markskador?
 • Basvägar samt upplagsplats för virke.
 • Utförarens kvalitetsuppföljning samt redovisning av denna.

Beställa gallring - pdf

Beställa markberedning

Att fundera på eller diskutera och dokumentera tillsammans med utföraren inför beställning av föryngringsavverkning.

 • Avgränsning av området. Snitsla områden som inte ska markberedas.
 • Priser, kostnader och vilka åtgärder som ingår i avtalet.
 • Utförandetidpunkt (år och månad).
 • Finns det områden som av miljöhänsynsskäl inte bör markberedas? Är
  dessa tydligt markerade?
 • Vilken markberedningstyp är lämplig på ståndorten? Hur många lämpliga
  planteringspunkter behöver finnas?
 • Vilka åtgärder behövs för att undvika markskador?
 • Utförarens uppföljning samt redovisning av denna.
 • Ligger området inom renskötselområdet? Inom året-runtmarkerna
  behöver berörd sameby beredas tillfälle till samråd om markberedningen samtidigt som avverkningen samråds.

Beställa markberedning - pdf

Beställa plantering

Att fundera på eller diskutera och dokumentera tillsammans med utföraren inför beställning av plantering.

 • Avgränsning av det område som ska planteras.
 • Priser, kostnader och vilka åtgärder som ingår i avtalet.
 • Utförandetidpunkt (år och månad).
 • Finns det områden som av miljöhänsynsskäl inte bör planteras?
 • Trädslag (bör ofta vara olika på olika delar av hygget).
 • Typ av plantor (storlek, täckrot/barrot, skydd mot snytbagge).
 • Plantmaterial, proviniens (vilken fröplantage plantorna kommer från).
 • Antal plantor per hektar.
 • Utförarens kvalitetsuppföljning samt redovisning av resultat av denna.
 • Ligger området inom renskötselområdet? Inom året-runtmarkerna
  behöver berörd sameby beredas tillfälle till samråd om markberedningen samtidigt som avverkningen samråds.

Beställa plantering - pdf

Beställa röjning

Att fundera på eller diskutera och dokumentera tillsammans med utföraren inför beställning av röjningstjänster.

 • Avgränsning av det område som ska röjas.
 • Priser, kostnader och vilka åtgärder som ingår i avtalet.
 • Utförandetidpunkt (år och månad).
 • Antal stammar per hektar det ska vara efter röjningen.
 • Framtida skötselmål - trädslagsblandning och variation i beståndet.
 • Finns det områden eller objekt som kräver särskild hänsyn enligt
  skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn?
 • Ligger området inom renskötselområdet? Utför röjningen så att
  ljusinsläppet för eventuell marklav är tillräcklig.
 • Vilka åtgärder kan göras för att aktivt återskapa ekologiska briststrukturer
  (på tidigare lämnade hänsynsträd eller genom nyskapande).
 • Utförarens uppföljning samt redovisning av denna.

Beställa röjning - pdf

Följa upp föryngringsavverkning

Med en tydlig beställning och kontrakt som underlag kan även den som har begränsade skogskunskaper göra uppföljning av avverkningen. Om du är osäker på resultatet och/eller det handlar om stora uppdrag kan du anlita en fristående expert för uppföljning av utfört arbete.

Uppföljning som alla kan göra:

 • Är hela den överenskomna arealen avverkad?
 • Är partier som skulle undantas orörda?
 • Är eventuella forn- eller kulturlämningar samt stigar oskadade och fria från ris. Är de markerade så att de inte riskerar att skadas vid markberedningen?
 • Är övrig miljöhänsyn utförd enligt överenskommelse?
 • Har virkestransporten skett utan att det blivit djupa körspår i terrängen, på basvägen, vid avlägget eller på skogsbilvägen?
 • Är allt avverkat virke utkört från skogen och hämtat från avlägg?

Uppföljning som du kan göra med lite mer kunskap:

 • Om det är aktuellt med naturlig föryngring – har lämpliga fröträd lämnats kvar i tillräckligt antal?

Uppföljning som du kan anlita yrkeskunnig för:

 • Uppfyller lämnad miljöhänsyn skogsvårdslagens miniminivå, olika certifieringskrav eller skogsbrukets målbilder?

Uppföljning av föryngringsavverkning - pdf

Följa upp gallring

Med en tydlig beställning och kontrakt som underlag kan även den som har begränsade skogskunskaper göra uppföljning av gallringen. Det är ett vanligt krav att gallringsentreprenören ska göra egenuppföljning och återrapportera resultatet då de arbetar på skogsbolagens marker. Även som enskild skogsägare kan du begära att få en sådan återrapportering.

Om du är osäker på resultatet och/eller det handlar om stora uppdrag kan du anlita en fristående expert för uppföljning av utfört arbete.

Uppföljning som alla kan göra:

 • Är hela den överenskomna arealen gallrad och partier som skulle undantas ogallrade?
 • Är eventuella forn- eller kulturlämningar samt stigar oskadade och fria från ris?
 • Är övrig miljöhänsyn utförd enligt överenskommelse?
 • Har man hållit överenskommet stickvägsavstånd och stickvägsbredd?
 • Har virkestransporten skett utan att det blivit djupa körspår i terrängen, på basvägen, vid avlägget eller på skogsbilvägen?
 • Är allt avverkat virke utkört från skogen och hämtat från avlägg?
 • Har beståndet överenskommen grundyta efter gallring? (ta del av utförarens egenuppföljning)
 • Ligger skadorna på kvarstående träd inom överenskommet intervall? (ta del av utförarens egenuppföljning)

Uppföljning som du kan göra med lite mer kunskap:

 • Har rätt stammar lämnats kvar?
 • Har man lämnat kvar rätt grundyta? (stickprov med relaskop)
 • Har trädslagsvalet ståndortsanpassat enligt beställningen?

Uppföljning som du kan anlita yrkeskunnig för:

 • Har beståndet överenskommen grundyta efter gallring? (relaskoptaxering)
 • Hur stora är skadorna på kvarvarande bestånd? (skadeinventering)

Följa upp gallring - pdf

Följa upp markberedning

Med en tydlig beställning och kontrakt som underlag kan även den som har begränsade skogskunskaper göra uppföljning av markberedningsjobbet. Det är ett vanligt krav att markberedningsentreprenören ska göra egenuppföljning och återrapportera resultatet då de gör uppdrag åt skogsbolagen. Även som enskild skogsägare kan du begära att få en sådan återrapportering.

Om du är osäker på resultatet och/eller det handlar om stora uppdrag kan du anlita en fristående expert för uppföljning av utfört arbete.

Uppföljning som alla kan göra:

 • Är hela den överenskomna arealen markberedd?
 • Har partier som skulle undantas lämnats omarkberedda?
 • Är eventuella forn- eller kulturlämningar samt stigar oskadade?
 • Är avståndet mellan körstråken max 3 meter?
 • Har markberedningen gett tillräckligt många godkända planteringspunkter? (ta del av utförarens egenuppföljning).

Uppföljning som du kan göra med lite mer kunskap:

 • Har markberedningen gett bra planteringspunkter?
 • Har markberedningen skapat bra fröbäddar? (markberedning för självföryngring eller sådd).

Uppföljning som du kan anlita yrkeskunnig för:

 • Har markberedningen gett tillräckligt många godkända planteringspunkter? (systematisk cirkelytetaxering)

Följa upp markberedning - pdf

Följa upp plantering

Med en tydlig beställning och kontrakt som underlag kan även den som har begränsade skogskunskaper göra uppföljning av planteringsarbetet. Det är ett vanligt krav att entreprenören ska göra egenuppföljning och återrapportera resultatet då de gör planteringsuppdrag åt skogsbolagen. Även som enskild skogsägare kan du begära att få en sådan återrapportering.

Om du är osäker på resultatet och/eller det handlar om stora uppdrag kan du anlita en fristående expert för uppföljning av utfört arbete.

Uppföljning som alla kan göra:

 • Är hela den överenskomna arealen planterad?
 • Har partier som skulle undantas lämnats utan plantering?
 • Är plantkartonger och annat avfall bortforslat?
 • Är det rätt planttyp/trädslag enligt överenskommelsen? (ta del av utförarens egenuppföljning)
 • Har utföraren lämnat uppgifter på vilket plantmaterial som använts (stambrev)?
 • Sitter plantorna rakt?
 • Ser plantorna vitala ut?
 • Är överenskommet antal plantor satt? (ta del av utförarens egenuppföljning)

Uppföljning som du kan göra med lite mer kunskap:

 • Har rätt planteringspunkter valts?
 • Är rätt plantantal planterat? (stickprov med röjsnöre eller käpp)
 • Har trädslag ståndortsanpassats enligt beställningen?

Uppföljning som du kan anlita yrkeskunnig för:

 • Är överenskommet antal plantor satt? (systematisk cirkelytetaxering)

Följ upp föryngringen - Skogskunskap

Följa upp planteringen - pdf

 

Följa upp röjning

Med en tydlig beställning och kontrakt som underlag kan även den som har begränsade skogskunskaper göra uppföljning av röjningen. Det är ett vanligt krav att entreprenören ska göra egenuppföljning och återrapportera resultatet då man röjer åt skogsbolagen. Även som enskild skogsägare kan du begära att få en sådan återrapportering.

Om du är osäker på resultatet och/eller det handlar om stora uppdrag kan du anlita en fristående expert för uppföljning av utfört arbete.

Uppföljning som alla kan göra:

 • Är hela den överenskomna arealen röjd?
 • Är partier som skulle undantas lämnats oröjda?
 • Är eventuella forn- eller kulturlämningar samt stigar oskadade och fria från ris?
 • Är övrig miljöhänsyn utförd enligt överenskommelse?
 • Har beståndet överenskommen trädslagsblandning efter röjning?
 • Har överenskommet antal stammar och trädslag lämnats vid röjning? (ta del av utförarens egenuppföljning)

Uppföljning som du kan göra med lite mer kunskap:

 • Har rätt stammar lämnats kvar?
 • Har rätt antal stammar lämnats kvar? (stickprov med röjsnöre)
 • Har trädslagsvalet ståndortsanpassats enligt beställningen?

Uppföljning som du kan anlita yrkeskunnig för:

 • Har beståndet överenskommet stamantal efter röjning? (systematisk cirkelytetaxering)

Följa upp röjning - pdf

 • Senast uppdaterad: 2024-07-19