Rådgivning i fält. Foto: Anna Petersson

Vanligaste jobben

För att vi ska lyckas med vår uppgift och nå våra mål krävs flera olika kompetenser. Vi har många olika yrkeskategorier som jobbar hos oss, varav de flesta är skogskonsulenter. Men här arbetar även biologer, ekonomer, personalvetare, jurister och kommunikatörer med flera.

Skogskonsulent

Ungefär hälften av alla anställda vid Skogsstyrelsen arbetar som skogskonsulenter vid något av våra lokala kontor. Som skogskonsulent är det viktigt att du är bra på att kommunicera och möta människor på ett pedagogiskt sätt. Samt att du har stor kunskap om skog.

Arbetsuppgifter

Att arbeta som skogskonsulent är ett omväxlande arbete där möjligheterna att variera arbetsuppgifterna är stora. Några dagar i veckan är du antagligen utomhus medan resten av arbetet sker på kontoret eller tillsammans med andra myndigheter eller organisationer. Du arbetar ihop med andra skogskonsulenter likväl som du ibland sitter själv framför dataskärmen på ditt kontor.

Skogskonsulenten arbetar med att ge rådgivning och stöd till skogsägare och andra inom skogsbruket. Rådgivningen syftar till att inspirera och ge kunskap när beslut ska fattas om skogen. Konsulenten arbetar också med att se till att de lagar och regler som gäller för skogsbruket följs. En annan del av arbetet är att förmedla de statliga stöd som Skogsstyrelsen ansvarar för. Att inventera skogen och att arbeta med bildande av formellt skyddad skog är andra arbetsuppgift som ingår. I den rådgivande delen av arbetet ansvarar konsulenten ibland för att genomföra träffar med olika målgrupper inom skogsbruket.

Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen en uppdragsverksamhet där vi erbjuder produkter och tjänster som vi tar betalt för. Arbetet innebär många kundkontakter, offertskrivande och att ta fram kalkyler.

Utbildningskrav

De flesta skogskonsulenter har en skoglig högskoleutbildning som skogsvetare, jägmästare eller skogsmästare. Det finns också biologer inom yrket.

Skogliga specialister och handläggare

Arbetsuppgifter

Som specialist och handläggare arbetar du med mycket varierande uppgifter. Det kan till exempel handla om att du till andra medarbetare ger stöd i lagfrågor för att se till att lagarna tillämpas på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Det kan även innebära att du medverkar vid utbildningar, konferenser, bedömningar och inventeringar. Du medverkar i regeringsuppdrag, skriver rapporter och svarar på remisser. En del tjänster innebär att du arbetar med analyser på nationell nivå, konsultinsatser eller internationellt arbete.

Utbildningskrav

För att arbeta som skoglig specialist eller handläggare bör du ha flera års kvalificerad yrkeserfarenhet. De flesta är skogsvetare eller jägmästare medan andra är biologer, ekologer, geovetare och beteendevetare. En del specialister har också erlagd doktorsexamen i relevant ämne.

IT och geografisk information

Arbetsuppgifter

De som arbetar med geografisk information hos oss bearbetar och gör den skogliga informationen tillgänglig genom att införskaffa, bearbeta och förmedla den digitala information som efterfrågas i nära samverkan med interna och externa kontakter. Som areell myndighet hanterar vi stora datamängder och använder den senaste tekniken med en hög grad av automatisering.

IT-ansvarar för utveckling, drift och support på de administrativa och skogliga systemstöden. De sköter också installation och drift av vår IT-infrastruktur.

Utbildningskrav

De som arbetar med IT och geografisk information är ofta IT-ingenjör, systemvetare eller IT-tekniker.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-05