Virkestrave

Virkesmätning

Alla företag som mäter virke ska anmäla detta till Skogsstyrelsen. Företagen ska därefter årligen senast den 1 mars lämna uppgifter om verksamheten.

Skicka in anmälan och uppgifter varje år

Du anmäler att ditt företag utför virkesmätning genom att fylla i och skicka in en blankett. Du använder samma blankett för att senast 1 mars skicka in de årliga uppgifterna om verksamheten.

Kraven gäller för betalningsgrundande virkesmätning i första handelsledet. De omfattar virke från stam, stubbe och grenar av avverkade träd oavsett sönderdelning före industriell användning.

Virkesmätningslagen är till för både säljare och köpare

Syftet med virkesmätningslagstiftningen är att ge säljare och köpare likvärdiga möjligheter att bedöma om ersättningen för virket är korrekt. Lagstiftningen ska bidra till en trovärdig och väl fungerande virkesmarknad.

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för virkesmätningslagen. Det innebär bland annat att Skogsstyrelsen genom tillsynsbesök kontrollerar hur väl företagen lever upp till lagstiftningen.

Exempel på bestämmelser som ska följas

  • Föreskrifterna talar om med vilken noggrannhet och virkesmätning i övrigt ska utföras.
  • Resultat och vissa uppgifter ska sparas.
  • Den som utför mätningen ska lämna mätbesked till säljare och köpare.
  • Den som utför mätningen ska ha dokumenterad egenkontroll som säkerställer att mätningen följer lagar och föreskrifter.
  • Senast uppdaterad: 2021-05-24