Sunset over Europe region on planet Earth viewed from space with Sun and stars in the background. Elements of this image furnished by NASA. Foto: Tomas Griger

Europeiskt samarbete

Inom Europa finns flera skogsrelaterade processer som Sverige följer. Skogsstyrelsen stöder Regeringskansliet med expertis och svensk representation vid beredning och förhandling inom de olika europeiska skogsrelaterade processerna nedan.

Forest Europe

Forest Europe (Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar, tidigare MCPFE) är en frivillig process för samarbete mellan 46 europeiska länder i syfte att diskutera gemensamma problem och möjligheter som rör skog och skogsbruk. Ministerkonferenser hålls vart fjärde till sjätte år och då tas beslut på politisk nivå i form av deklarationer och resolutioner. I januari 2016 valdes Sverige in som medlem av Forest Europes styrkommitté där även Slovakien, Tyskland, Turkiet och Spanien ingår. Ett av de viktigare resultaten från Forest Europe processen är arbetet med kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk (Sustainable Forest Management). Dessa används för att följa upp utvecklingen i Europas skogar. 

Efter ministermötet i Slovakien, i april 2021, tar Tyskland över som ordförandeland för processen och kommer att tillhandahålla sambandssekretariatet (Liaison Unit). Ett viktigt fokus för arbetsprogrammet under det tyska ordförandeskapet kommer att vara ökat samarbete angående skogsskador, till exempel insektsangrepp och brand.

Forest Europe (foresteurope.org)

UNECE:s kommitté för skog och skogsindustri (COFFI)

COFFI är FN:s regionala organ för skogssektorns handelsekonomiska frågor med fokus på Europa och Nordamerika. Arbetet utgår från ett gemensamt arbetsprogram med Food and Agricultural Organizations (FAO) European Forestry Commission (EFC) med fokus på handelsstatistik, marknadsutsikter och policy. COFFI möts årligen och har en bred representation av företrädare för regeringar och för skogsnäringen.

COFFI (unece.org)

FAO European Forestry Commission (EFC)

EFC är FAO:s regionala samarbetsorgan för Europa och är en av FAO:s sex regionala skogskommissioner. Kärnan av verksamheten är UNECE/FAO:s gemensamma arbetsprogram som koordineras av UNECE/FAO:s gemensamma sekretariat i Genève. EFC tillhandahåller bland annat information och analys om skogstillståndet i Europa och ger det regionala bidraget till FAO:s globala skogsprogram.

European Forestry Commission (fao.org)

Euforgen

Skogsstyrelsen deltar på regeringens uppdrag inom ett europeiskt samarbetsprogram för skogsgenetiska resurser, Euforgen. Euforgen främjar bevarande och uthålligt brukande av skogsgenetiska resurser i Europa. Programmet fungerar som en plattform för att genomföra projekt, samordna initiativ och utveckla vetenskapliga verktyg och strategier för skogsgenetiska resurser. Det bidrar även till att genomföra åtaganden inom Forest Europe, Konventionen om biologisk mångfald och  FAO:s globala handlingsplan om skogsgenetiska resurser.

Euforgen (euforgen.org)

Euforgen, information om Sverige (euforgen.org)

  • Senast uppdaterad: 2021-12-07