Gallring med röjsåg.  Foto: Erik Rahm

Hyggesrensning

Hyggesrensning ingår som en åtgärd vid trakthyggesbruk när redan etablerade småträd och buskar försvårar anläggning av ett nytt bestånd genom skogsodling eller naturlig föryngring under fröträd. Är underväxten tät kan den också hindra avverkning och markberedning.

Hyggesrensning kan du göra före, under eller efter föryngringsavverkningen. Hyggesrensning som du gör före föryngringsavverkning kallas ibland förrensning eller underröjning. Arbetet görs vanligen med röjsåg.

Tall- och granplantor upp till cirka en meters höjd kan du normalt lämna för att ingå i det nya beståndet. Finns det redan en fullgod självsådd av plantor efter avverkning går det att bygga hela eller delar av det nya beståndet på den.

Hyggesrensning är särskilt motiverat vid anläggning av tallbestånd med hjälp av sådd eller naturlig föryngring. Är planen däremot att plantera gran finns sällan anledning att hyggesrensa av konkurrensskäl. Då kan oönskade stammar lika gärna tas bort i samband med kommande ungskogsröjning. 

Hyggesrensa inte allt

Många träd och buskar har liten effekt på föryngringen men stor miljönytta. Exempel på trädslag som du inte bör hyggesrensa bort är rönn, en och sälg.

Hyggesrensa inte i kantzoner och hänsynsytor som du ska lämna vid föryngringsavverkningen. Tar du bort dem minskar deras naturvärde, helt i onödan.

I terrängens svackor och låglänta partier kan det vara klokt att avstå från hyggesrensning och tillvarata de förväxande stammarnas förmåga att begränsa frost och vattenöverskott. Obetänksam hyggesrensning kan förstöra möjligheten att skapa mer variationsrika skogar.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-20