Gallring med röjsåg.

Hyggesrensning

Hyggesrensning är när du tar bort småträd och buskar som konkurrerar med den nya skogen och som kommer att hålla tillbaka dess tillväxt. Är underväxten tät kan den också hindra avverkning och markberedning.

Hyggesrensning kan du göra före, under eller efter föryngringsavverkningen. Hyggesrensning som du gör före föryngringsavverkning kallas ibland förrensning eller underröjning. Arbetet görs vanligen med röjsåg.

Tall- och granplantor upp till cirka en meters höjd kan du normalt lämna för att ingå i det nya beståndet. Finns det redan en fullgod självsådd av plantor efter avverkning går det att bygga hela eller delar av det nya beståndet på den.

Fristående och förväxande plantor och träd ger ofta träd med dålig kvalitet och dem bör du därför hyggesrensa bort.

Hyggesrensa inte allt

Många träd och buskar har liten effekt på föryngringen men stor miljönytta. Exempel på trädslag som du inte bör hyggesrensa bort är rönn, en och sälg.

Hyggesrensa inte i kantzoner och hänsynsytor som du ska lämna vid föryngringsavverkningen. Tar du bort dem minskar deras naturvärde, helt i onödan.

  • Senast uppdaterad: 2021-05-17