Flera exemplar av Skogsstyrelsens årsredovisning ligger på ett bord.

Årsredovisning 2019

Förändrade uppdrag, ett omfattande omställningsarbete samt stora utmaningar med ökade skogsskador. Det är några av de frågor som präglat Skogsstyrelsens verksamhet under 2019, enligt myndighetens årsredovisning.

För Skogsstyrelsen inleddes året med ett tufft omställningsarbete när myndighetens regeringsuppdrag förändrades. Bland annat avslutades den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen och arbetsmarknadsprojektet Naturnära jobb, med drygt 1 600 deltagare. Detta ledde till oundvikliga uppsägningar, men tack vare omfattande besparingsåtgärder kunde antalet begränsas.

Barkborrefrågan prioriterad

En högt prioriterad fråga är skadorna av granbarkborre som år 2019 blev rekordstora och även spred sig norrut till delar av Svealand. Kostnaderna för dessa angrepp har uppskattats till närmare 4 miljarder kronor. I granbarkborreprojektet Stoppa borrarna har Skogsstyrelsen samverkat med skogsbruket och länsstyrelserna i södra Sverige för att begränsa skadorna.

Ökning även av andra skogsskador

Skogsstyrelsen ser tyvärr även en ökning av flera andra typer av skogsskador såsom multiskadad skog i norr och viltbetesskador i stora delar av landet. Att begränsa skogsskadorna har varit ett av Skogsstyrelsens fokusområden under 2019 och kommer även att vara det 2020.

Det här gjorde vi 2019 - några exempel

Här är några exempel från Skogsstyrelsens verksamhet 2019 som framgår av årsredovisningen:

  • Rådgivningsverksamheten har nått närmare 16 000 deltagare.
  • Vi har beslutat om formella skydd uppgående till cirka 1 360 hektar.
  • Vi har tecknat avtal om naturvårdande skötsel till ett värde om drygt 11 miljoner kronor.
  • Vi har beviljat ungefär 29 miljoner kronor i stöd inom Nokås och Ädellöv.
  • Vi har lämnat cirka 2 400 vägledningar samt 500 förelägganden och förbud i samband med vår tillsyn enligt Skogsvårdslagen.
  • Inom hänsynsuppföljningen har vi inventerat 732 objekt innan avverkning och 575 ärenden efter.
  • Vi har erbjudit öppna geodata inom ett tjugotal olika områden.
  • Uppdragsverksamheten har påverkat cirka 81 500 hektar.

 

  • Senast uppdaterad: 2020-03-02