Årsredovisning.

Årsredovisning 2017

Bred samverkan, intensiv skogsdebatt och ökad kunskap om skogens betydelse för människans välfärd är exempel på sådant som utmärker det gångna året i Skogsstyrelsens årsredovisning.

Skogsstyrelsens övergripande mål 2017 var att stärka naturvärden och möjliggöra ökad avverkning för ett hållbart samhälle. Samverkansprocess för ökad skogsproduktion och det fortsatta arbetet med nyckelbiotoper, även det i bred samverkan, är ett par exempel på arbeten som sattes igång året som gick.

Intensiva diskussionerna om äganderätten, om artskyddet och om beslutet om att ta paus i registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har kännetecknat det gånga årets skogsdebatt i Sverige. 

En kunskapssammanställning om skogens betydelse för samhället blev klar i slutet av det gångna året. De försörjande ekosystemtjänsterna timmer, massaved och biobränsle har god status medan det ser sämre ut för biologisk mångfald, visar rapport som tar upp drygt 30 skogliga ekosystemtjänster.

I förordet till årsredovisningen för 2017 lyfter också generaldirektör Herman Sundqvist skogens viktiga roll i bioekonomin, klimatpolitiken och arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-21