Symbolbild årsredovisning 2016.

Årsredovisning 2016

Ett händelserikt år för Skogsstyrelsen.

Under 2016 har Skogsstyrelsen fokuserat på skoglig dialog, e-tjänster och uppdragsverksamhet. Alla är områden som innebär att vi verkar genom andra för att uppnå positiva effekter i skogen.

Så inleder generaldirektör Herman Sundqvist årsredovisningen för 2016 där han också konstaterar att skogen fortsätter att vara en aktuell samhällsfråga, inte minst när det gäller att bidra till Sveriges miljömål, klimatpolitiken och omställningen till en bioekonomi.

Vidare konstateras att föryngringarnas kvalitet har förbättrats. Röjningen ökar, även om arealen med omedelbart röjningsbehov fortsätter att stiga. Huvuddelen av planteringarna görs med gran – en anpassning till de betesskador som är ett stort problem i ungskogar. Det behövs bättre balans mellan klövviltstammarnas storlek och fodertillgången.

Den skogliga debatten präglades framförallt av äganderätten, artskyddsfrågan och nyckelbiotoper –frågor som fortfararande är högaktuella och som vi fortsätter att jobba med på olika sätt under 2017.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-21