Bild på årsredovisningen i pappersformat. . Foto: Mockups Design

Årsredovisning 2022

En alltmer komplicerad rättsutveckling och ökad EU-påverkan, fortsatt allvarligt läge avseende skogsskador och avslut av regeringsuppdraget om Naturnära jobb. Det är några av de frågor som präglat Skogsstyrelsens verksamhet under 2022.

Under våren 2022 behandlade riksdagen den skogsproposition som följde på utredningen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Detta genererade ett stort antal regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen som kan få stor påverkan på skogssektorn och på myndighetens verksamhet.

En allt mer komplicerad rättsutveckling

Under 2022 blev det allt tydligare att skogsfrågorna påverkas av parallella regelverk i form av skogsvårdslagstiftningen och miljöbalken, med följd att samma ärende ibland kan prövas i två domstolar samtidigt. Ytterligare vägledande domar har fallit under året och förväntas fortsätta komma under 2023, gällande bland annat det så kallade kunskapskravet vid inlämnande av avverkningsanmälan och rätten till ersättning när tillstånd till avverkning nekas.

Ökad EU-påverkan

2022 var också ett år då EU-frågorna fick en allt större påverkan på hur Skogsstyrelsen uppdrag ska genomföras. Inom flera områden behövs fortsatt arbete med att tolka och ensa begrepp som är centrala för vårt uppdrag. I delar finns också grundläggande skillnader mellan EU:s styrmedel och den nuvarande svenska skogspolitiken.

Fortsatt allvarligt skogsskadeläge

Utvecklingen gällande skogsskador är fortsatt allvarlig. Inför 2022 tillsköts Skogsstyrelsen ytterligare anslagsmedel för arbete inom detta område. Under året har arbetet inom samverkansprojektet Stoppa borrarna fortsatt, ett arbete som involverar ett 25-tal andra myndigheter, företag och organisationer. Skogsstyrelsen fortsätter att utveckla fjärranalysmetoder och digitala underlag för att bygga vår och skogssektorns förmåga att hantera skogsskador.

Utvecklingen i miljön är negativ

I den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar, som Skogsstyrelsen gör vart fjärde år på uppdrag av regeringen, konstaterades hösten 2022 att miljömålet inte är uppnått och att utvecklingen i miljön är negativ. Flera livsmiljöer och hotade arter minskar samtidigt som kulturlämningar och vattendrag förstörs eller påverkas negativt.

Regeringsuppdraget Naturnära jobb avslutat

Skogsstyrelsen har sedan 2020 genomfört regeringsuppdraget om Naturnära jobb, i samarbete med Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Arbetsförmedlingen. Uppdraget avslutades den 31 december 2022. Projektet har haft drygt 800 deltagare, fördelade över i stort sett hela landet. Myndigheternas bedömning är att nyttan av insatsen varit stor, främst för individens utveckling och för att få arbetsuppgifter utförda, men även för att skapa en arbetskraftsresurs.

Det här gjorde vi 2022 - några exempel

Här är några exempel från Skogsstyrelsens verksamhet 2022 som framgår av årsredovisningen.

Vi har: 

  • Nått över 11 000 deltagare inom rådgivningsverksamheten
  • Beslutat om formella skydd uppgående till 1 241 hektar
  • Tecknat avtal om naturvårdande skötsel till ett värde om cirka 23 miljoner kronor
  • Betalat ut drygt 25 miljoner kronor i stöd inom Nokås och Ädellöv
  • Lämnat cirka 900 förelägganden och förbud om miljöhänsyn i samband med vår tillsynsverksamhet
  • Levererat 14 produkter inom officiell statistik
  • Inom hänsynsuppföljningen inventerat över 500 ärenden efter avverkning
  • Tagit emot drygt 540 deltagare i Naturnära jobb.
  • Senast uppdaterad: 2023-11-03