mockups-design.com

Årsredovisning 2018

I Skogsstyrelsens årsredovisning för 2018 framgår att det extrema vädret tillsammans med flera omfattande regeringsuppdrag präglade Skogsstyrelsens verksamhet under året.

Den varma och torra sommaren med stora skogsbränder och granbarkborreangrepp som följd. Den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper och det stora regeringsuppdraget Naturnära jobb, som båda startade i början av året och avvecklades i slutet av 2018. Det är några händelser som bidrog till att 2018 blev ett speciellt år för svensk skog och Skogsstyrelsen. 

Samtidigt påminner generaldirektören i sin inledning av årsredovisningen att skogspolitikens grund, med jämställda produktions- och miljömål står fast. Under året har vi därför arbetat med såväl produktions- och miljörelaterade uppgifter, till stor del i dialog och samverkan med andra delar av skogssektorn.

Ett exempel är samverkansprocessen för skogsproduktion där ett 30-tal olika aktörer deltar. En viktig utgångspunkt i detta arbete är att målen för skogsproduktion, miljömål och insatser för andra samhällsmål behöver utvecklas tillsammans. 

  • Senast uppdaterad: 2019-12-12