Årsredovisningen 2020.

Årsredovisning 2020

Pandemin, stora utmaningar med ökade skogsskador samt ökad areal ansökningar om avverkning i fjällnära skog. Det är några av de frågor som präglat Skogsstyrelsens verksamhet under 2020, enligt myndighetens årsredovisning.

Skogsstyrelsen har, liksom samhället i övrigt, i stor utsträckning påverkats av covid-19-pandemin under 2020. En stor andel av myndighetens medarbetare har arbetat hemifrån under året. Även våra externa möten har förändrats i väsentlig grad, inte minst inom vår rådgivnings- och utbildningsverksamhet.

Arbete med skogsskador prioriterat

Utvecklingen av skogsskadeläget är fortsatt bekymmersam. Arbetet med frågor rörande bekämpning av granbarkborre, viltskador och multiskadad skog har varit en av Skogsstyrelsens mest prioriterade och resurskrävande uppgifter under 2020. I granbarkborreprojektet Stoppa borrarna har Skogsstyrelsen samverkat med skogsbruket och länsstyrelserna i södra Sverige för att begränsa skadorna.

Ansökningar om avverkning i fjällnära skog

Under hösten ökade arealen ansökningar om avverkning i fjällnära skog kraftigt, vilket bland annat gjorde att Skogsstyrelsen omprioriterade personalresurser för att arbeta med dessa ärenden. Skogsstyrelsen konstaterade också en omfattande brist på medel under 2021 och framåt om ersättningsanspråken ska kunna hanteras. Skogsstyrelsen lämnade i oktober en hemställan till regeringen om ökad anslagstilldelning för detta ändamål.

Det här gjorde vi 2020 - några exempel

Här är några exempel från Skogsstyrelsens verksamhet 2020 som framgår av årsredovisningen. Vi har: 

  • Nått närmare 5 000 deltagare inom rådgivningsverksamheten
  • Beslutat om formella skydd uppgående till cirka 880 hektar
  • Tecknat avtal om naturvårdande skötsel till ett värde om cirka 12 miljoner kronor
  • Betalat ut 25 miljoner kronor i stöd inom Nokås och Ädellöv
  • Lämnat cirka 600 förelägganden och förbud om miljöhänsyn i samband med vår tillsynsverksamhet
  • Genomfört cirka 2 200 samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken
  • Inom hänsynsuppföljningen inventerat 455 ärenden efter avverkning
  • Tagit emot 338 deltagare i Naturnära jobb.
  • Senast uppdaterad: 2021-12-06