Globala målen för hållbar utveckling.

Internationellt arbete Agenda 2030

Skogsstyrelsen deltar i Sveriges internationella arbete för Agenda 2030 och har ett antal samarbeten med låg- och medelinkomstländer inom olika ämnesområden.

Politik för global utveckling

Sveriges politik för global utveckling är ett verktyg för att göra det gemensamma arbetet att nå de globala målen och Agenda 2030 mer effektivt. Arbetet ska även medverka till att minska risken att regeringens arbete inom olika områden motverkar varandra. Syftet är att identifiera områden där det är möjligt att samverka och synliggöra mål- och intressekonflikter för att kunna göra politiska avvägningar.

Enligt Skogsstyrelsens instruktion ingår att inom ramen för den egna verksamheten, och tillsammans med andra aktörer, bidra till politiken för global utveckling. Det innebär att myndigheten deltar i och driver olika former av dialoger, samverkan och projekt för bistånd och kapacitetsutveckling inom ramen för global utveckling.

ITP – International training programme

Skogsstyrelsen är huvudman för ett internationellt program för kapacitetsutveckling med titeln Locally Controlled Forest Restoration. Programmet drivs i partnerskap med Stockholm International Water Institute och Eco-Innovation Foundation. Programmet vänder sig i huvudsak till låginkomstländer i tropiska regioner och handlar om behovet av lokal ekonomisk utveckling för att möjliggöra hållbar skogsrestaurering med tillhörande ekosystemtjänster, som biodiversitet och bättre vattenförvaltning. Programmet finansieras av Sida.

Etiopien

Skogsstyrelsen har tillsammans med SLU sedan 2019 inlett ett samarbete med Etiopien för att stödja och stärka uppbyggnaden av en Etiopisk skogssektor. Skogsstyrelsens roll är att i dialog med Etiopiens regering och andra intressenter stödja utvecklingen av funktioner för en gryende skogssektor. Exempel på Skogsstyrelsens aktiviteter är analys av planen för skogssektorns utveckling och utveckling av offentlig skogsstatistik. Projektet finansieras från UN Development Programme (UNDP) i Etiopien, delvis med stöd från Sida.

Albanien

Skogsstyrelsen har tillsammans med SLU sedan 2016 bidragit till att bygga kapacitet i Albanien så att de själva ska kunna genomföra en nationell skogsinventering i landet samt presentera resultat från dessa inventeringar. Arbetet har innefattat design av inventering och utlägg av provytor, genomförande och processande av resultat inklusive kartinformation, samt kopplingen mellan inventering och strategiska policybeslut. Projektet avslutades i maj 2021 och har finansierats av Världsbanken, delvis med stöd från Sida.

Dialoger nationellt och internationellt

Skogsstyrelsen deltar löpande i dialoger med Sida och andra svenska myndigheter inom politiken för global utveckling Ett exempel är Skogsstyrelsen deltagande i FAO-kommittén där det svenska arbetet med FAO diskuteras och där flera departement och myndigheter medverkar. Bredare dialoger som berör skog och global utveckling, inkluderande civilsamhälle, forskning och privat sektor, förs bland annat inom Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) och Forest Climate and Livelihood Research Network (Focali), men även med SLU.

Myndigheten genomför även bilaterala skogsdialoger och presentationer för andra länders representation i Sverige och för delegationer som besöker landet.

Samarbete med medelinkomstländer

Skogsstyrelsen har under senare tid bidragit till att på olika vis stärka den institutionella strukturen i några medelinkomstländer, det vill säga, länder som inte räknas som svenskt biståndsland men som ändå är intresserade av ett samarbete med Sverige vad det gäller utveckling av skogssektorn i landet. För dessa mer utvecklade länder kan utbytet kring teknik och innovation ibland vara ömsesidigt. Inom dessa samarbeten får myndigheten också erfarenheter från aktiv och snabb utveckling som kan tillämpas inom global utveckling.

Brasilien

Skogsstyrelsen har sedan 2018 ett samarbete med staten São Paulo i Brasilien inom områden som till exempel restaurering av skogslandskap, geografiska informationssystem samt skog och vatten. Detta samarbete sker inom ramen för nationella skogsprogrammets fokusområde fyra som handlar om svenskt internationellt samarbete.

Algeriet

Inom ramen för EU Twinning deltar Skogsstyrelsen tillsammans med Frankrike i utvecklingen av Algeriets nationella skogsprogram. Skogsstyrelsen har framförallt bidragit med kapacitetsutveckling inom skogsinventering, skogsskador, naturvård och internationell skogspolitik. Twinning-projektet pågår under 2019 till 2021.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-02