Blåbärsblom.

Skogens ekosystemtjänster – skogens nyttor för människan

En ekosystemtjänst är en nytta som naturen ger människan. Skogen ger många ekosystemtjänster.

Skogens ekosystemtjänster har stor betydelse för vår välfärd. Träråvara och bioenergi liksom bär, svamp och kött från vilt är exempel på nyttor som är lätta att se och förstå. Att skogsträdens rötter skapar stadig och säker mark eller tar upp vatten och skyddar mot översvämningar är andra exempel på skogens nyttor. Vissa av ekosystemtjänsterna är stödjande. Dit hör bland annat fotosyntesen och biologisk mångfald.  

Skogens miljöer för friluftsliv, rehabilitering och upplevelser av olika slag är också värden som naturen ger, det vill säga ekosystemtjänster.

Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan

Under år 2017 arbetade Skogsstyrelsen med att sammanställa kunskap om skogens ekosystemtjänster. Förutom att definiera och beskriva vad de betyder för människan har också faktorer som påverkar respektive ekosystemtjänst och den aktuella statusen bedömts.
Drygt 30 av skogens ekosystemtjänster finns nu beskrivna i rapporten Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. (Skogsstyrelsens Rapport 2017/13)

  • Senast uppdaterad: 2022-10-25