Symbolen för miljökvalitetsmålet Levande skogar. Foto: Illustratör: Tobias Flygar

Miljömålet Levande skogar

Enligt miljökvalitetsmålet Levande skogar ska skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Mer preciserat gäller för miljökvalitetsmålet Levande skogar att 

 • skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna,
 • skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna,
 • skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur,
 • naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,
 • hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar,
 • främmande arter och genotyper inte hotar skogens biologiska mångfald,
 • genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,
 • natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och
 • skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

Sveriges miljömål

Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken. Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att kunna nå dit har riksdagen beslutat om 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Sveriges miljökvalitetsmål följs upp årligen medan en fördjupad utvärdering görs en gång per mandatperiod. 

Naturvårdsverket samordnar arbetet med miljömålsuppföljningen i samråd med andra berörda myndigheter. Skogsstyrelsen ansvarar för uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar. På Naturvårdsverkets webbplats publiceras varje år den samlade uppföljningen för miljömålen. 

Samlad information om miljökvalitetsmålen finns på webbplatsen sverigesmiljomal.se. 

Skogsstyrelsens miljömålsarbete

Skogsstyrelsen arbetar för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att vi når ett hållbart skogsbruk. I det arbetet är miljömålen viktiga ledstjärnor. 

Skogsstyrelsens uppgift är att arbeta för att generationsmålet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås, och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Denna uppgift genomsyrar i stort sett hela Skogsstyrelsens verksamhet.

Regionalt arbete

Regionalt samverkar Skogsstyrelsen med respektive länsstyrelse i arbetet med att utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

På RUS.se kan du läsa hur vi når miljömålen i respektive län.

 • Senast uppdaterad: 2024-04-04