Löv.

Så går det till att skydda skog

Formellt skydd av skog innebär att ett skogsområde med höga naturvärden bevaras och markägaren får ekonomisk ersättning. Naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal är olika former av formellt skydd.

Du som markägare, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen kan ta initiativ till ett formellt områdesskydd, där staten erbjuder ersättning utifrån skogens ekonomiska värde. Du kan läsa mer om hur du som skogsägare tar initiativ till formellt skydd på sidan Föreslå skydd av din skog.

Vilka områden får formellt skydd?

De områden som väljs ut för formellt skydd är de som har högst skyddsvärde enligt den nationella strategi för formellt skydd av skog som Skogsstyrelsen har gemensamt med länsstyrelserna och Naturvårdsverket.

Grundkravet för naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat är att området är en skoglig värdekärna, helt eller delvis. En värdekärna är ett område med höga naturvärden som bedöms ha extra stor betydelse för växter och djur. Värdekärnor kan vara nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden. Var dessa finns kan du se i vår e-tjänst Skogens pärlor.

Naturreservat

Naturreservat används normalt som skyddsform för större områden. För varje naturreservat finns föreskrifter och en skötselplan. Ett naturreservat innebär att områdets naturvärden ska bevaras för all framtid. Det är länsstyrelsen, eller en kommun som beslutar om naturreservat.

Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden används för att bevara livsmiljöer för små skyddsvärda naturtyper i skogs- eller jordbrukslandskapet. Det är Skogsstyrelsen som avgränsar ett biotopskyddsområde i skog och du som markägare får möjlighet att delta vid avgränsningen. När avgränsningen är klar så värderar vi området för att ta fram ersättningsnivån.

Du som skogsägare får värderingen skickad till dig för att få möjlighet att ge synpunkter.

När vi sedan är överens om att värderingen är korrekt så tar vi fram en skriftlig överenskommelse som undertecknas av båda parter. Skogsstyrelsen tar beslut om biotopskyddsområde när överenskommelsen är undertecknad.

Under förutsättning att du inte överklagar ska Skogsstyrelsen betala ut ersättningen till dig inom en månad.

Skogsstyrelsen märker ut området och ser över det cirka vart fjärde år. Blir naturvårdande skötsel aktuell kommer du som markägare alltid att informeras och ha möjlighet att ge synpunkter på denna.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett avtal som tecknas mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen och dig som markägare. Det är ett nyttjanderättsavtal enligt jordabalken. Du kan ha önskemål om hur lång avtalstid du vill ha, men ambitionen ska vara att områdets höga naturvärden och/eller höga sociala värden ska bevaras och utvecklas på lång sikt.

Ett fastighetsavtal är en form av naturvårdsavtal som gäller för en hel fastighet.

Om skyddsformen blir ett naturvårdsavtal avgränsar Skogsstyrelsen området och du som markägare får möjlighet att delta vid avgränsningen. Till skillnad från biotopskydd gör vi här en enklare uppskattning av områdets virkesvolym och därefter en beräkning av rotnettot, den intäkt du skulle få ifall området avverkades.

Ersättning för naturvårdsavtalet är cirka 60 procent av områdets rotnetto för ett 50-årigt avtal. För kortare avtal minskas ersättningen proportionellt.

När vi är överens om ersättning och avtalets utformning så skriver vi under. Vi betalar ut ersättningen till dig inom en månad efter det att avtalet är underskrivet. Du kan också välja att dela upp utbetalningarna under högst fem år.

Skogsstyrelsen märker ut området och ser över cirka vart fjärde år. Blir naturvårdande skötsel aktuell kommer du som markägare alltid att informeras och ha möjlighet att ge synpunkter på denna.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-14