Med webb-API:et Nemus ansluter du till Skogsärenden för företag

Skogsärenden för företag är en digital tjänst där du kan skicka in skogsärenden som hanteras av olika myndigheter, i första steget till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Du ansluter dig via webb-API:et Nemus.

För närvarande kan du skicka avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning till Skogsstyrelsen samt fornlämnings- och markavvattningsärenden till Länsstyrelsen.

Tjänsten som är under utveckling, är ett webb-API (Nemus) som du kan koppla mot ditt eget system. API:et har, förutom själva mottagandet av ärenden, funktioner för att validera och se till så att alla uppgifter som krävs för en viss åtgärd kommer med, exempelvis vid en föryngringsavverkning.

Teknisk dokumentation

All data till och från Nemus API är i XML-format och WKT för geodata. De scheman som används går att hämta via ett API-anrop till tjänsten. Exempelfilerna för olika scheman kan du se i pdf-dokumentet nedan.

Beställ ett konto för Nemus API

För att kunna använda Nemus API krävs att du har ett konto och autentiserar dig via OAuth2 som är JSON-baserat. För att få ett konto fyller du i uppgifterna i formuläret här på webben och skickar till Skogsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2018-04-11