Föreslå skydd av din skog

Nu är det lättare för dig som skogsägare att ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.

Du som skogsägare kan välja ut och föreslå skogsområden med höga naturvärden att bevara och få ersättning för det. Vi ser gärna att du lämnar in en intresseanmälan om formellt skydd då vi vill att markägares initiativ till formellt skydd ska öka.

Din kännedom om din skog och dess naturvärden är ett värdefullt komplement till det arbete som länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör. Vi väljer också ut områden för formellt skydd utifrån vår kunskap om vilka naturvärden som finns. Tillsammans gör vi en viktig insats för att nå våra gemensamma miljökvalitetsmål och att skogar med höga naturvärden bevaras nu och i framtiden.

Vi prioriterar högt skyddsvärde

Vi skyddar i första hand de områden som har högst naturvärde. Områdena väljs ut enligt den strategi för formellt skydd av skog som är gemensam för Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Olika typer av skyddsformer

En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på flera sätt. I skogar med höga biologiska värden är oftast variation den viktigaste faktorn, till exempel i ålder och sammansättning av trädslag.

Det finns tre formella skyddsformer för skog med höga naturvärden:

  • Naturreservat
  • Biotopskyddsområde
  • Naturvårdsavtal

Syftet med alla skyddsformerna är att bevara och utveckla naturmiljöer med stort värde för djur, växter och människor men skiljer sig åt när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet.

Gör en intresseanmälan

Om du har skog som du vill skydda gör du en intresseanmälan till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen i det län du har din skog. Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och på vilket sätt du vill skydda den. 

Den minsta areal du kan intresseanmäla varierar över landet från 1 hektar längst i söder till 3 hektar i norra Sverige.

  • Senast uppdaterad: 2023-02-01