Avverkning.

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Skogsstyrelsen inventerar varje år ett urval av de anmälningar om föryngringsavverkning som kommer in till myndigheten. Vi inventerar miljöhänsyn vid avverkningen och under föryngringsfasen. Syftet är att ge underlag för utvärdering av uppfyllelsen av miljömålen i skogen.

Inventeringsresultaten ger svar om:

  1. Hur stor andel av avverkningsarealen som lämnas av hänsynsskäl.

  2. Hur mycket levande och döda träd som lämnas vid avverkningen.

  3. Andelen avverkningar där det funnits skäl att ta hänsyn till hänsynskrävande biotoper, skyddszoner, impediment, kulturmiljöer, upplevelsevärden samt vid transporter över vattendrag.

  4. I vilken utsträckning dessa miljövärden har påverkats vid avverkningen.

Delar av undersökningen, del 1 och 2 ovan, ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1403. Samtliga resultat finns i statistikdatabasen.