Gammal benstamp.

Fornlämningar och andra kulturmiljövärden – ditt ansvar som markägare

När du planerar en åtgärd i skogen som kan påverka en fornlämning måste du söka tillstånd hos länsstyrelsen. Hänsyn ska även tas till andra kulturmiljövärden.

Som markägare har du ett ansvar att känna till om det finns fornlämningar och andra kulturmiljövärden på din fastighet och ibland på angränsande fastigheter. Du har också ett ansvar att upplysa den som utför skogsbruksåtgärder om kulturmiljövärdena. Du som markägare och den som utför åtgärderna har ansvar för att kulturmiljövärdena inte skadas i samband med åtgärden.

Kulturmiljöer i skogen kan delas in i två kategorier, fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950) och övriga kulturhistoriska lämningar och biologiskt kulturarv som omfattas av hänsynsreglerna i 30 § skogsvårdslagen (1979:429).

Vad är en fornlämning?

En fornlämning är en lämning efter äldre tiders bruk innan år 1850 och den omgivande miljö som lämningarna behöver för att bevaras (fornlämningsområdet).

Vad är övriga kulturhistoriska lämningar och biologiskt kulturarv?

Övriga kulturhistoriska lämningar är lämningar efter äldre tiders bruk från 1850 eller senare. De omfattas av skogsvårdslagen.

Skogsvårdslagen omfattar också det biologiska kulturarvet i skogen. Exempel på detta arv är arter och bestånd gynnade och präglade av skogsbete eller hamlingsträd och vårdträd i mark som tidigare varit inägomark.

Vad  säger kulturmiljölagen?

Enligt kulturmiljölagen är det en "nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas."

Vad säger skogsvårdslagen?

Skogsvårdslagen med föreskrifter beskriver vad som är kulturmiljö i skogslandskapet, vilka kulturmiljövärdena är och vilken hänsyn som ska visas dessa värden när skogen brukas.

Enligt skogsvårdslagen ska skador på övriga kulturhistoriska lämningar och biologiskt kulturarv förhindras eller begränsas. Det innebär att "skador ska förhindras helt, om det är möjligt utan att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras, eller i annat fall begränsas så långt det är möjligt inom denna ram".

Var ska du vända dig?

Fornlämningar

När du planerar en åtgärd i skogen som kan påverka en fornlämning måste du söka tillstånd hos länsstyrelsen som hanterar ärenden enligt kulturmiljölagen.

Lämningens omgivande bevarandemiljö ingår i fornlämningen. Därför kan du behöva samråda med länsstyrelsen eller ha deras tillstånd om skogsbruksåtgärder på ett avstånd på upp till 100 meter från själva lämningen. Detta gäller också om själva lämningen ligger på angränsande fastighet.

Länsstyrelsens tillstånd anger vilka åtgärder som får utföras i fornlämningsmiljön. Tillståndet anges ofta som inom vilket avstånd från själva lämningen som olika föryngringsåtgärder eller andra skogsbruksåtgärder får utföras.

Skogsbruksåtgärder som du behöver länsstyrelsens tillstånd för är exempelvis markberedning, plantering, gödsling, stubbskörd eller anlägga väg.

Du behöver inte tillstånd för att röja, gallra och avverka på fornlämning, men åtgärderna får inte ändra eller skada fornlämningen genom exempelvis körskador eller övertäckning genom nedrisning. Det kan också vara bra att ta bort träd som växer på lämningar i samband med sådana åtgärder.

Övrig kulturhistorisk lämning och biologiskt kulturarv

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet då det gäller övriga kulturhistoriska lämningar och biologiskt kulturarv som ligger i skogsmark. Om sådana kulturmiljöer berörs av skogsbruksåtgärderna redovisar du detta i avverkningsanmälan och vilken hänsyn du tänker visa. Skogsbrukets målbilder för miljöhänsyn ger god vägledning för detta.

Även för dessa miljöer gäller att det kan vara bra att ta bort träd som växer i lämningar eller friställa exempelvis äldre hamlingsträd i samband med röjning och gallring.

  • Senast uppdaterad: 2022-11-07