Landskap.

Stöd för kompetensutveckling inom hållbart skogsbruk 2023-2027

Skogsstyrelsen lyser ut 20 miljoner kronor för att anordna kompetensutveckling inom variationsrikt skogsbruk och miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Sista ansökningsdag är 18 november.

Aktuell utlysning

  • Variationsrikt skogsbruk och hänsyn
    Skogsstyrelsen lyser ut 20 miljoner kronor för att anordna kompetensutveckling inom variationsrikt skogsbruk och hänsyn till natur, kultur- och sociala värden vid skogsbruksåtgärder.  Dessa ämnesområden bidrar till att skydda den biologiska mångfalden, förbättra ekosystemtjänsterna och bevara livsmiljöer och landskap. Sista ansökningsdag är 18 november 2023. Du hittar hela utlysningen under "Relaterade webbsidor".

Kommande utlysning

  • Skogsbruk i ett förändrat klimat
    Skogsstyrelsen kommer att lysa ut 15 miljoner kronor för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter som ökar kunskaperna om effekterna av ett förändrat klimat och hur skogsbruket kan anpassas. Utlysningen är preliminärt planerad till november 2023 till och med någon gång under första kvartalet 2024. När datumen är fastställda, publiceras de på den här webbsidan.

Vem kan söka stödet?

Företag, kommuner, regioner, myndigheter, organisationer och föreningar kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling för andra än egen personal.

Vad kan jag söka stöd för?

Kompetensutveckling omfattar kurser, olika typer av informationsaktiviteter och rådgivning. De aktiviteter som genomförs i projekten ska ge målgruppen praktiska och konkreta exempel på miljö- och klimatåtgärder som går att tillämpa på företagsnivå.

Hur mycket stöd kan jag få?

Du kan få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

När kan jag söka?

Kompetensutvecklingsstödet söker du via utlysningar. I utlysningen talar vi om hur mycket pengar det finns att söka, vilka ämnesområden/inriktningar som gäller, vilka aktiviteter som kan ingå i ett projekt och andra stödvillkor. Vi informerar löpande om ämnesområden och datum för utlysningar på den här sidan.

Hur söker jag stödet?

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst.

Prioritering av ansökan

Ansökningar prioriteras i enlighet med fastställda generella urvalsmoduler. Dessa moduler innehåller så kallade urvalskriterier. Mer information om urvalskriterierna och detaljerad poängfördelning för kompetensutveckling för hållbart skogsbruk hittar du i två PDF-filer på Jordbruksverkets webbplats:

  • Filen ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Del 1 – generella respektive valbara urvalsmoduler". De delar som berör Hållbart skogsbruk hittar du från och med sidan 45.
  • Filen ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Del 2 – fastlagda poäng, fastlagda poängsummor och fördelningsbara poängpotter”. De delar som berör Hållbart skogsbruk finns på sidan 8.

Minimipoäng för stöd

En ansökan kan få maximalt 1 000 poäng. Din ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att kunna vara aktuell för stöd.

Bakgrund

Genom den strategiska planen för ny gemensam jordbrukspolitik (CAP) hanterar Skogsstyrelsen projektstöd för kompetensutveckling inom hållbart skogsbruk under åren 2023-2027. Kompetensutvecklingen ska bidra till att verksamma inom skogsbruksföretag får ökad kunskap om bland annat nationella miljökvalitetsmål och EU-gemensamma mål för miljö, klimat, förnybar energi och vattenkvalitet. Dessutom ska kompetensutvecklingen innehålla vissa specifika ämnesområden.

  • Senast uppdaterad: 2023-09-25