Tallplantering.  Foto: Michael Ekstrand

Mera tall i Värmland

Mera tall Värmland är ett samverkansprojekt och har som mål att uppnå balans mellan fodertillgång och viltstammar, både lokalt och ur ett landskapsperspektiv.

I Värmlands län ligger andelen tallstammar med viltskador över den accepterade nivån, enligt de senaste Äbin-inventeringarna. Där ser vi också att andelen mager mark som återbeskogas med tall är låg i Svealand. Viltsituationen och förutsättningar för förvaltningen skiljer sig åt inom länet.

För att nå det gemensamma målet med 5 procent årliga skador på unga tallar behöver vi öka andelen tall i landskapet. Detta gäller framför allt vid föryngring på så kallade magra marker men även en betydande andel mark av mellanbonitet bör föryngras med tall. En förutsättning för detta är att viltstammarnas storlek anpassas till den tillgängliga mängden foder, vilket innebär att alla arter av hjortdjur bör förvaltas utifrån rådande lokala förutsättningar.

Arbetsmetoden Mera tall

Under projektettiden utgår vi från arbetsmetoden Mera tall, där dialog och samverkan mellan markägare och jägare för praktiska åtgärder står i fokus.  Stort fokus kommer att läggas på att få i gång dialogerna lokalt och starta områden där man tillämpar metoden Mera tall på älgskötselområdesnivå.

Tidplan

Projektet startar januari 2022 och avslutas juni 2024.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-16