Skogsmaskin i arbete.  Foto: Camilla Zilo

Åtgärder du behöver anmäla eller ansöka om

När du sköter din skog behöver du anmäla vissa åtgärder i förväg till Skogsstyrelsen. Anmälan ska göras minst sex veckor innan åtgärden påbörjas. För avverkning i fjällnära skog eller ädellövskog måste du i stället ansöka om tillstånd.

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning som är 0,5 hektar eller större ska du anmäla till Skogsstyrelsen. Anmälan ska även göras när föryngringsavverkning sker på grund av att skogen skadats. Röjning, gallring och blädning som främjar skogens utveckling behöver däremot inte anmälas.

Avverkning för ändrad markanvändning

Om skogsmark ska användas till annat än virkesproduktion och är 0,5 hektar eller större ska du anmäla avverkningen till Skogsstyrelsen. Ofta behöver exploaterande åtgärder, som innebär avverkning av skog, föregås av anmälan eller ansökan enligt någon annan lagstiftning. Om åtgärden prövats av en annan myndighet behöver du inte skicka in en anmälan till Skogsstyrelsen. Anmälan behöver inte heller göras för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion inom detaljplan och inom försvarets områden.

Avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden eller för att möjliggöra försöksverksamhet

Du behöver även anmäla en avverkning som har till syfte att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden eller för att möjliggöra försöksverksamhet till Skogsstyrelsen.

Avverkning som ökar natur- och kulturmiljövärdena jämfört med en vanlig avverkning finns ofta med målklassen "Naturvård skötsel" i en så kallad grön skogsbruksplan. Andra exempel på avverkning som ökar natur- och kulturmiljövärdena är avverkning för naturvårdsbränning, avverkning i tätortsnära skog med stor betydelse för allmänhetens friluftsliv och rekreation, eller avverkning för att skydda, förstärka eller återskapa värdefulla kulturmiljöer.

Uttag av skogsbränsle

Till skogsbränsle räknas grenar och toppar (grot) och stubbar. Uttag av skogsbränsle ska anmälas till Skogsstyrelsen av dig som markägare eller ditt ombud minst sex veckor innan åtgärden får påbörjas.

Skyddsdikning

Skyddsdikning syftar till att på fuktig mark skapa förutsättningar för att få upp ny skog genom att dränera bort det överskott av vatten som kan uppstå efter en avverkning. Skyddsdikning ska ha en tidsbegränsad effekt, till skillnad från markavvattning som syftar till att varaktigt höja markens produktionsförmåga. 

Användning av vegetativt skogsodlingsmaterial

Plantering av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial ska anmälas till Skogsstyrelsen.

Samråd om skogsbruksåtgärder 

Vissa åtgärder behöver även anmälas för samråd. Läs mer om detta via relaterad webbsida nedan.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-28