Medelålders man och kvinna cyklar i skogen. Glada och lyckliga i sommarsolen. Foto: MostPhotos

Skog och turism

Intresset för naturen är stort och den naturanknutna turismen ökar. Entreprenörer inom besöksnäringen har ett ansvar för att verksamheten inte medför skada på naturen eller för markägaren.

Många turister söker natur och ett vackert landskap som inramning för de aktiviteter man väljer. Turism knuten till skog och natur är en växande verksamhet i Sverige. Det gör att människor på sin semester och fritid oftare än tidigare söker sig till de aktiviteter som turismentreprenörer tillhandahåller.

Resa, bo, äta och göra

Människors brist på tid och begränsad erfarenhet av att vistas ute i naturen har ökat intresset för att köpa färdiga koncept som kan planeras och genomföras på utsatt tid och plats. De behov turister har, och som turistföretag bygger sina verksamheter på, tillgodoser ofta de olika beståndsdelarna resa (transport), bo, äta och göra. 

Erfarenheterna ifrån Covid-19 pandemin visar att besöksnäringen är sårbar vid samhällskriser som påverkar internationellt resande. Samtidigt ökade intresset för inhemsk naturturism och friluftsliv, och fler sökte sig till natur- och kulturmiljöer i större utsträckning än tidigare.

Allemansrätten är unik

Tillgängligheten, allemansrätten och de stora arealerna är något unikt för de flesta västeuropéer. Besöksnäringen lockar besökare från hela världen, men flest utländska besökare kommer ifrån de nordiska länderna och Europa. En av de viktigaste anledningarna att resa till Sverige är den tillgängliga naturen: skog, fjäll, vattendrag, kust och skärgård.

Genom allemansrätten har besökare i naturen möjligheten att fritt färdas över annans mark och vatten vilket innebär att alla markägare (och deras skötsel av sin mark) indirekt får betydelse för naturturismen. Naturturism är en tjänstesektor som bygger sin verksamhet på personlig service, är lokalt förankrad och finns ofta i glesa bygder.

Allemansrätten (naturvardsverket.se)

Utveckla platser för boende och besökare

Markägare och myndigheter har inflytande över hur natur- och kulturlandskapets ser ut och hur tillgängligt det är. Det kan gälla skötsel och förvaltning av exempelvis skogar, nationalparker, naturreservat, vandringsleder men också information om naturen samt utformning och tillsyn av regler och lagar.

Markägandet är uppdelat på många ägare och det krävs därför samverkan för att säkerställa tillgång till attraktiv natur för boende och besökare. Där det finns samverkan och en gemensam vilja att ta emot besökare kan turism bidra till att utveckla platsen och göra städer och landsbygder mer attraktiva. Begreppet platsutveckling täcker in enskilda individers, företagares och det offentligas egendom och platser och hur dessa kan utvecklas tillsammans.

För att de värden som finns på en plats ska kunna vara en tillgång för boende och besökare är det bland annat av vikt att offentliga aktörer beaktar dessa värden i sina ordinarie planer och processer. Kommunerna har en viktig roll som förvaltare av tätortsnära natur, men har också en viktig uppgift i att få tillstånd samverkan. Den fysiska planeringen, om den används rätt, kan också utgöra ett kraftfullt verktyg för att behålla tillgång och tillgänglighet till vardagsnära natur.

Turism på annans mark (naturturismforetagen.se)

Tillväxtverket är den myndighet som ansvarar för besöksnäringen

Tillväxtverket ansvarar för en myndighetssamverkansgrupp som tillsammans hanterar centrala besöksnäringsfrågor på en strukturell nivå. Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag samt Sveriges Kommuner och Regioner. Skogsstyrelsen är en av de medverkande myndigheterna.

Tillväxtverket - Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

  • Senast uppdaterad: 2024-05-21