Pappa och två barn tittar i skogsbruksplanen. Foto: Camilla Zilo

Skogsbruksplanen – ett viktigt verktyg

Skogsbruksplanen är verktyget för att omsätta dina mål med skogen i praktiken. Den är ett viktigt hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk.

En skogsbruksplan består av en karta över fastigheten och en beskrivning av skogen, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar. På kartan är skogen uppdelad i avdelningar, så kallade bestånd eller behandlingsenheter. I avdelningsbeskrivningen finns uppgifter om skogstillstånd och förslag på åtgärder för varje avdelning. Med en skogsbruksplan kan du planera arbetsinsatser och ekonomi samtidigt som den är ett värdefullt underlag vid beställning av olika skogliga tjänster. Den visar vilka investeringar du behöver göra och ger dig också en god uppfattning om vilka inkomstmöjligheter fastigheten kan ge. Den som upprättar planen ger förslag på åtgärder utifrån dina mål och förhållandena i skogen.

Tidpunkt för åtgärd

Eftersom skogsbruksplanen innehåller uppgifter om åtgärdsbehov är den ett bra hjälpmedel för din planering. Utifrån skogsbruksplanen kan du göra en mer konkret årsplanering för ditt eget arbete och vad du ska beställa för arbeten från entreprenörer. I planen finns sammanställningar av vilka åtgärdsbehov som finns i din skog, till exempel om du behöver röja. Där finns beskrivna bedömningar där de framtida behoven är klassade utefter:

 • Omedelbara behov
 • Lämpligt att göra inom den första femårsperioden
 • Lämpligt att göra inom fem till tio år

Väntar du för länge med att utföra skogsskötselåtgärder som till exempel röjning, kan det vara svårt att hämta in de värdeförluster som kan uppstå. Skogsbruksplanen fungerar som ett stöd som påminner om när du bör utföra arbetet. För att ta det slutgiltiga beslutet om bästa tidpunkten är det bra att göra ett fältbesök innan för att se det aktuella läget i skogen.

Notera i planen

Du bör löpande följa upp din skogsbruksplan. För att den ska bli till bästa nytta på lång sikt är det bra om du antecknar alla skogliga åtgärder som du gör. Skogsbruksplanen blir enklare och tydligare att hantera och uppdatera om det finns uppgifter om vilket år du genomförde åtgärderna.

Skogsbruksplanen

I skogsbruksplanen finns uppgifter om varje avdelning. Indelningen av planen brukar vara följande:

 • Huggningsklass
 • Ålder
 • Ståndortsindex
 • Volym
 • Trädslagsfördelning
 • Åtgärdsförslag 

Målklassning

Målklassning är ett system för avvägning på fastighetsnivå mellan produktion och andra värden i skogen. Om din skog är indelad i målklasser har du pekat ut var du satsar på produktion i första hand och var du prioriterar andra värden. Det finns fyra olika målklasser:

 • PG: Produktion med generell miljöhänsyn
 • PF (K): Produktion med förstärkt miljöhänsyn, kombinerat mål
 • NO: Naturvård, orört
 • NS: Naturvård med skötsel
 • Senast uppdaterad: 2024-07-22