Planläggare promenerar i skogen

Vår verksamhet i korthet

Skogen är grund för all vår verksamhet och vårt arbete med att nå de skogspolitiska målen. Här är några exempel på vad vi gör.

Tillsyn

Vi är tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen och de delar av miljöbalken som rör skogsbruksåtgärder. Det innebär att vi kontrollerar att lagar och regler följs. Vi kontrollerar också att reglerna i timmerförordningen och virkesmätningslagen följs.

Rådgivning och information

Vi ger råd och stöd till skogsägare och andra i skogssektorn. Det gör vi med rådgivning och information. Rådgivning syftar till att inspirera och ge kunskap till markägare och till att vara ett stöd när de ska fatta beslut om åtgärder i skogen.

Inventeringar

Inventeringar ger värdefull kunskap om hur skogen mår och hur det står till med såväl skogsproduktion som miljö. Vi gör inventeringar i skogarna och sammanställer och publicerar resultaten tillsammans med annan skoglig statistik. Vi inventerar till exempel hur mycket skog som avverkats, hur mycket och vad som återplanteras och hur miljöhänsynen i skogen sköts.

Statistik

Skogsstyrelsen är statistikansvarig myndighet och ansvarar för den officiella statistiken inom områdena skogsbrukets produktion, skogsbrukets sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogen. Du hittar även resultaten från våra inventeringar i vår officiella statistik.

Skyddad skog

Vi arbetar även med skydd av skogsområden som kan avsättas för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv. Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och markägare kan ta initiativ till ett formellt områdesskydd, där staten erbjuder ersättning utifrån skogens ekonomiska värde. Naturvårdsavtal, biotopskydd och naturreservat är några exempel på formellt skydd.

Ekonomiska stöd

Skogsägare kan söka olika stöd hos Skogsstyrelsen. Till exempel Nokås-stöd för aktiva åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv.   

Skogens sociala värden

Vi arbetar med att öka medvetenheten om skogens betydelse för människors friluftsliv och hälsa. Vi ger råd till markägare hur de ska sköta skogen för att den ska vara tillgänglig för medborgarna.

Internationellt arbete

Skogsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för ett aktivt svenskt deltagande i internationellt skogssamarbete. Vi stöder Regeringskansliet med sakkunskap och svensk representation i skogliga processer både inom EU och internationellt. 

Produkter och tjänster

En del av vår verksamhet är uppdragsverksamhet och benämns Skogsstyrelsens Produkter och tjänster. Verksamheten drivs på uppdrag av regeringen och är självfinansierad utan syfte att nå ekonomisk vinst. Motivet är att nå skogspolitiska och andra politiska mål, till exempel arbetsmarknadspolitiska. Inom vår uppdragsverksamhet erbjuder vi ett stort utbud av skogliga utbildningar och tjänster. Till exempel motorsågsutbildning, fastighetsvärdering och skogliga planer.

Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet är certifierad enligt ISO 14001 samt certifierad enligt kraven för Svensk PEFC Entreprenörsstandard.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Skogsstyrelsen arbetsmarknadspolitiska åtgärder syftar till att lyfta långtidsarbetslösa, ge nyanlända invandrare en väg in till svensk arbetsmarknad och ge dem som varit sjukskrivna en längre tid en väg tillbaka till arbetsmarknaden.

Förutom kompetensutveckling och förberedelse för anställning inom de areella näringarna får deltagarna utföra arbetsuppgifter som skapar samhällsnytta. Arbetsuppgifterna är sådana som det annars inte finns samhälleliga resurser till.

  • Senast uppdaterad: 2019-02-14