kungsörn

Artskydd i skogen

Alla vilda fåglar samt vissa utpekade växter och djurarter är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att skada dem, deras växtplatser, fortplantningsområden eller boplatser.

Det svenska artskyddet regleras i artskyddsförordningen

I artskyddsförordningen finns fridlysningsbestämmelser som både grundar sig på EU-lagstiftning och internationella överenskommelser samt svenska fridlysningsregler. Dessa bestämmelser skiljer sig lite i tillämpning eftersom det ena vilar på EU-direktiv och det andra på vår egen svenska fridlysning.

Fridlysta arter

Artskyddsförordningens regler ska säkra de fridlysta arternas överlevnad och det är förbjudet att skada de skyddade arterna.

  • Alla vilda fåglar och de övriga arter som har markerats med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen har ett strikt skydd, oavsett artens bevarandestatus. Förbuden gällande dessa arter finns i 4 och 7 §§ artskyddsförordningen.
  • För svenska fridlysta arter är åtgärder som kan påverka den aktuella artens bevarandestatus negativt förbjudna. Förbuden som gäller för svenska fridlysta arter finns i 6, 8 och 9 §§ artskyddsförordningen och arterna som omfattas av dessa bestämmelser räknas upp i bilaga 2 till artskyddsförordningen.

Du kommer långt med god miljöhänsyn

I skogsbruket innebär artskyddet att skogliga åtgärder ska anpassas så att det inte uppstår en förbjuden påverkan på de fridlysta arterna. I de flesta fall kommer du långt med god miljöhänsyn som att till exempel spara boträd eller zoner och att undvika åtgärder under störningskänslig tid. I vissa fall kan det dock innebära mer långtgående hänsyn som att anpassa brukningsmetoden eller att helt undvika åtgärden.

Avgörande från EU-domstolen påverkar hanteringen

Skogsstyrelsens hantering av artskyddsärenden påverkas av ett avgörande från EU-domstolen den 4 mars 2021.  Avgörandet visade att delar av Sveriges tillämpning av artskyddsförordningen inte var förenlig med EU-lagstiftningen. Sveriges tidigare praxis var att förbuden endast gäller vissa fågelarter och i de fall som artens bevarandestatus hotas.

Läs domen från EU-domstolen i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19 (svenska) via länk under Relaterade webbsidor. 

  • Senast uppdaterad: 2022-04-29