Vitryggig hackspett.

Hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar.

Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. Det kan vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. I tätortsnära skogar kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ för att bibehålla rekreationsvärden. I områden med annan markanvändning kan hyggesfria metoder vara ett alternativ till trakthyggen, till exempel av hänsyn till rennäringen.

I vissa fall kan det vara en kombination av värden som gör att man väljer ett hyggesfritt alternativ. Ofta innebär detta att det ekonomiska motivet får stå tillbaka, men i vissa fall kan det även finnas produktionsmässiga fördelar med hyggesfritt skogsbruk.

Skogsstyrelsens syn på hyggesfritt

Skogsstyrelsen anser bland annat att:

 • Hyggesfritt skogsbruk kan ses som ett komplement till trakthyggesbruk på en begränsad del av skogsmarken.
 • Hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning där detta är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden och rennäringen.
 • En viktig utgångspunkt i Skogsstyrelsens rådgivning är markägarens målsättning med sitt skogsbruk.

Flera metoder kan användas

Till det hyggesfria skogsbruket räknas alla brukandeformer som innebär att skogsmarken alltid har ett trädskikt. Förutom blädning som innebär fullskiktade skogar finns flera andra metoder, bland annat luckhuggning och överhållna skärmar, som gör att ”skogskänslan” kan behållas.

Fördelar med hyggesfritt skogsbruk

 • Är ofta ett skonsammare sätt att bruka skogen vilket gör att många arter har större möjlighet att finnas kvar jämfört med efter kalavverkning. Exempel på arter som gynnas kan till exempel vara marksvampar, hänglavar, mossor, skogsfåglar och blåbärsris.
 • Du bibehåller skogskänslan, vilket ofta upplevs positivt i rekreationsskogar och i vissa kulturmiljöer.
 • Åtgärder som skyddsdikning, markberedning och plantering behövs normalt inte vid hyggesfritt skogsbruk. Avrinningen ökar inte under vissa tidpunkter som det gör om du kalavverkar. Därmed bör risken minska för utlakning av näringsämnen och tungmetaller till vattendrag.
 • Troligtvis minskar även risken för ras och skred i erosionskänsliga områden eftersom det finns kvar vegetation som binder marken och du får inte samma grundvattenhöjning som vid en kalavverkning.
 • Hyggesfria metoder uppskattas av rennäringen eftersom de gynnar både mark- och hänglavar. Det är även en fördel för renskötseln att stora sammanhängande områden av täta ungskogar undviks.

Nackdelar och risker

Både trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk innebär risk för skador på skogen, tillväxtförluster och i vissa fall erosionsskador:

 • All gallring i granskog innebär en ökad risk för rotröta i beståndet och vid återkommande åtgärder ökar den. Avverkning under vintertid, kallare än +5 grader C, eller stubbehandling minskar risken.
 • Vid blädning använder du ofta permanenta körvägar för uttransport av virke, vilket kan innebära en ökad risk för körskador.
 • När du ställer om från enskiktade bestånd till flerskiktade, kan det finnas en ökad risk för stormskador. Det är därför viktigt att du planerar omställningen på ett bra sätt.

Hyggesfritt skogsbruk bygger oftast på att du tillämpar naturlig föryngring, men plantering i luckor och under skärm förekommer. En nackdel med naturlig föryngring är att du missar de möjligheter som finns med förädlat plantmaterial.

Mer kunskap behövs

Förväntningarna och kraven på skogens ekosystemtjänster blir större. Värden som inte går att ekonomisera, till exempel biodiversitet, sociala värden och hälsoaspekter, kräver ett förändrat synsätt på skogen. Kunskap om hur vi kan bedriva ett variationsrikt skogsbruk är därför viktigt och behöver utvecklas.

Med den kunskap vi har idag, så bedöms produktionspotentialen och det ekonomiska utfallet vara till fördel för trakthyggesbruket. Fler jämförande studier behövs för att bättre kunna beskriva dessa skillnader.

Kontakta oss för råd och stöd

Kontakta gärna Skogsstyrelsens rådgivare i hyggesfritt skogsbruk för att närmare diskutera förutsättningarna på din fastighet.

 • Senast uppdaterad: 2019-08-09