Hyggesfritt skogsbruk.

Hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar.

Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. Det kan vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. I tätortsnära skogar kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ för att bibehålla rekreationsvärden. I områden med annan markanvändning kan hyggesfria metoder vara ett alternativ till trakthyggen, till exempel av hänsyn till rennäringen.

I vissa fall kan det vara en kombination av värden som gör att man väljer ett hyggesfritt alternativ. Ofta innebär detta att det ekonomiska motivet får stå tillbaka, men i vissa fall kan det även finnas produktionsmässiga fördelar med hyggesfritt skogsbruk.

Skogsstyrelsens syn på hyggesfritt

Skogsstyrelsen anser bland annat att:

  • Hyggesfritt skogsbruk kan ses som ett komplement till trakthyggesbruk på en begränsad del av skogsmarken.
  • Hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning där detta är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden och rennäringen.
  • En viktig utgångspunkt i Skogsstyrelsens rådgivning är markägarens målsättning med sitt skogsbruk.

Blädning - vanligaste formen av hyggesfritt 

Vid blädning eftersträvar du att skapa eller behålla en flerskiktad struktur på skogen. Det vill säga en skog där det finns träd av alla storlekar. Störst förutsättning att lyckas har du då skogen domineras av träd som gran eller bok, som föredrar skugga.

Blädningen underlättas om skogen har ett relativt högt virkesförråd. Avverkningar sker med jämna mellanrum vart 10:e - 30:e år. Till skillnad från kalavverkning så är marken alltid trädbevuxen.

Fördelar med hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk är ett skonsamt sätt att bruka skogen vilket gör att många arter har större möjlighet att finnas kvar jämfört med efter kalavverkning. Det kan till exempel vara

  • marksvampar
  • hänglavar
  • mossor
  • skogsfåglar
  • blåbärsris.

Metoden gör också att du bibehåller skogskänslan, vilket ofta upplevs positivt i rekreationsskogar och i vissa kulturmiljöer.

Åtgärder som skyddsdikning, markberedning och plantering behövs normalt inte vid hyggesfritt skogsbruk. Avrinningen ökar inte under vissa tidpunkter som det gör om du kalavverkar. Därmed bör risken minska för utlakning av näringsämnen och tungmetaller till vattendrag.

Risker

Både trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk innebär risk för skador på skogen, tillväxtförluster och i vissa fall erosionsskador.

All gallring i granskog innebär en ökad risk för rotröta i beståndet och vid återkommande åtgärder ökar den. Avverkning under vintertid, kallare än +5 grader C, eller stubbehandling minskar risken.

Vid blädning använder du ofta permanenta körvägar för uttransport av virke, vilket kan innebära en ökad risk för körskador.

När du ställer om från enskiktade bestånd till flerskiktade, kan det finnas en ökad risk för stormskador. Det är därför viktigt att du planerar omställningen på ett bra sätt.

Lämpliga områden för hyggesfritt

Där skogen inte varit kalavverkad tidigare utan kanske bara dimensionsavverkad för länge sedan, så kallad kontinuitetsskog, har hyggesfritt skogsbruk ett särskilt berättigande.

I norra Svealand och Norrlands inland är denna typ av skog relativt vanlig. I mellersta och södra Sverige kan lövskogslundar och plockhuggen "bondskog", ofta påverkade av skogsbete, vara exempel på lämpliga objekt.

Sumpskog och skog som gränsar till värdefulla vattendrag och skog intill nyckelbiotoper kan också vara lämpligt att sköta med hyggesfritt skogsbruk.

Hyggesfritt skogsbruk i tätortsnära skogar kan också vara lämpligt och intresset för detta har ökat under senare år.

Mer kunskap behövs

Förväntningarna och kraven på skogens ekosystemtjänster blir större. Värden som inte går att ekonomisera, till exempel biodiversitet, sociala värden och hälsoaspekter, kräver ett förändrat synsätt på skogen. Kunskap om hur vi kan bedriva ett variationsrikt skogsbruk är därför viktigt och behöver utvecklas.

Med den kunskap vi har idag, så bedöms produktionspotentialen och det ekonomiska utfallet vara till fördel för trakthyggesbruket. Ett exempel på det är att du vid plantering kan använda förädlat plantmaterial. Fler jämförande studier behövs för att bättre kunna beskriva dessa skillnader.

Kontakta oss för råd och stöd

Kontakta gärna Skogsstyrelsens distriktsspecialister på hyggesfritt skogsbruk för att närmare diskutera förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk på din fastighet.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-16