Skogsbränslegallring. Foto Stefan Andersson. Foto: Stefan Andersson

Skogsbränslegallring

Skogsbränslegallring är gallring där hela eller delar av uttaget används till energi. Åtgärden kan till exempel vara bra för dig som har områden där röjning av olika skäl inte blivit gjord i tid eller där alltför många stammar lämnades efter röjning..

Skogsbränslegallring kan vara ett sätt att rädda en del av skogsbruksvärdet på bestånd som inte röjts i tid. Gallring med uttag av bioenergi är ett alternativ i bestånd där du måste göra någon form av åtgärd för att förbereda för framtida gallringar och föryngringsavverkning.

Askåterföring kompenserar för grenar och toppar

Skogsbränslegallring innebär uttag av hela träd eller stor del av stammarna. Ett stort uttag av toppar och grenar innebär att syraneutraliserande förmåga förs bort. Askåterföring kan kompensera för uttaget. Vid en enstaka skogsbränslegallring blir uttaget av syraneutraliserande förmåga inte så stort. Om du tar ut skogsbränsle vid flera gallringstillfällen kan däremot uttaget behöva kompenseras med aska.

Ett stort uttag av toppar och grenar sänker också den framtida tillväxten något och under en begränsad period. Detta beror på att toppar, grenar och barr innehåller mycket kväve som är det ämne som är begränsande för tillväxt.

Dokumentera dina uttag

Dokumentera alla skogsbränsleuttag samt utförd askåterföring. Detta är viktigt för dig eller din efterträdare för att kunna ta framtida beslut om skogsskötseln.

Risker för markskador

Ris och toppar är bland det bästa underlaget som finns för att skydda marken från körskador. Det är också ofta svårt för maskinföraren att få bra sikt i en tät skog med många klena träd, vilket förhindrar bra val av körstråk. Var därför noga med att planera körvägar på barmark och att välja rätt tidpunkt för avverkningen, till exempel på tjälad mark eller under en torr sommar.

Använd i första hand ris och stammar till att köra på och ta i andra hand ut dessa som biobränsle.

Utnyttja lövinslagen

Områden med eftersatt röjning innehåller ibland lövträd som kan bli värdefulla i framtiden. Lövträd som är särskilt viktiga att lämna är rönn, asp, sälg och ek. Lövträd kan lämnas friställda eller i grupper. Kantzoner mot vatten, jordbruksmark eller andra öppna ytor är exempel på områden som gärna kan innehålla ett större inslag av lövträd.

Skapa utsikt

Vid rastplatser, utsiktsplatser och nära vägar kan en skogsbränslegallring vara ett sätt att öppna upp skogen för bättre utsikt och samtidigt få ett ekonomiskt netto eller en minskad kostnad för att göra arbetet.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-27