Vitryggig hackspett som hackar på en stam.

Vitryggig hackspett och dess livsmiljöer

Den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) hör till de mest hotade ryggradsdjuren i Sverige. Arten har minskat drastiskt och idag finns sannolikt endast ett 20-tal fåglar i landet. För att hjälpa arten att överleva finns sedan 2005 ett åtgärdsprogram för arten och dess livsmiljö.

Vitryggig hackspett har stora krav på sin livsmiljö och lever i skogstyper med stor andel lövträd och många döda och döende lövträd. Födan består främst av vedlevande insekter med koppling till asp, al, björk och sälg. De behöver stora arealer med bra kvalitet, ett revir under häckningssäsong är minst 100 hektar stort. Under 2015 registrerades tre lyckade häckningar i landet, vilket resulterade i nio flygfärdiga (flygga) ungar.

Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett

Åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett och dess livsmiljöer är ett omfattande åtgärdsprogram som inkluderar länen Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Västerbotten och Norrbotten. Syftet är att bevara och återskapa livsmiljöer för vitryggig hackspett och mer än hundra hotade följearter. I sin helhet rymmer dessa lövskogsmiljöer tusentals arter. Målet är att vi ska få ett livskraftigt bestånd av vitryggig hackspett i Sverige.

Skydd och biotopvård

Inom ramen för åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett arbetar Skogsstyrelsen med att skydda värdefulla lövskogar som biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal. I de områden som skyddats görs ofta naturvårdande skötsel, exempelvis uthuggning av gran och skapande av död och döende lövved. Bergvik skog och Sveaskog gör stora satsningar och de har båda avtal med Skogsstyrelsen. Bergvik Skog har ett vitryggsavtal som omfattar ungefär 10000 ha och Sveaskog gör stora satsningar inom några av sina ekoparker. Länsstyrelserna bildar också naturreservat och naturvårdsavtal inom ramen för programmet.

Åtgärdsprogram sedan 2005

Det första åtgärdsprogrammet (ÅGP) beslutades 2005 och vi är nu inne i den andra programperioden som pågår mellan 2017-2021.

Arbetet med åtgärdsprogrammet drivs av Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen samt skogsbruket.

  • Senast uppdaterad: 2021-09-28