Symbolbild nätverk skog.

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur kan beskrivas som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

I praktiken innebär arbetet med grön infrastruktur att skydd, bevarande, restaurering och återskapande av livsmiljöer, ekosystemfunktioner och naturliga processer beaktas i såväl fysisk planering och pågående mark- och vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser.

Skogsstyrelsens roll i arbetet med grön infrastruktur

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten- och havsområden. Skogsstyrelsen ska bistå Naturvårdsverket i koordineringsarbetet, tillsammans med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Länsstyrelserna ska fram till 1 oktober 2018 ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer och genomförandeplan. Skogsstyrelsen ska tillsammans med andra aktörer medverka i arbetet med de regionala handlingsplanerna.

 

  • Senast uppdaterad: 2017-04-06