Symbolbild nätverk skog.

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Grön infrastruktur innebär ett nytt perspektiv och arbetssätt - att se helheten i ett landskapsperspektiv.

Arbetet med grön infrastruktur innebär att kartlägga landskapets betydelse för djur och växter och för människors välbefinnande

Skydd, bevarande, restaurering och återskapande av livsmiljöer, ekosystemfunktioner och naturliga processer ska beaktas i såväl fysisk planering och pågående mark- och vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser.

Skogsstyrelsens roll i arbetet med grön infrastruktur

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten- och havsområden. Skogsstyrelsen ska bistå Naturvårdsverket i koordineringsarbetet, tillsammans med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Länsstyrelserna ska fram till 1 oktober 2018 ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer och genomförandeplan. Skogsstyrelsen ska tillsammans med andra aktörer medverka i arbetet med de regionala handlingsplanerna.

 

  • Senast uppdaterad: 2019-07-02