Tillgänglighet

Här kan du läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten. Du kan också ta del av våra tillgänglighetsredogörelser.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kravet på tillgänglighet finns i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. 

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser och e-tjänster. I de olika tillgänglighetsredogörelserna kan du läsa om vilka kända problem som finns. Vissa webbplatser/e-tjänster tillhandahåller en egen redogörelse och dessa presenteras inte här.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra den digitala tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna i tillgänglighetsredogörelserna, eller om du anser att någon webbplats inte uppfyller lagens krav. Du kan antingen lämna synpunkt via formuläret som finns längre ner på sidan eller kontakta oss via telefon eller mejl.

Du kan också göra en så kallad begäran om tillgängliggörande av viss digital service via formuläret nedan. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som är tillsynsmyndighet. Kontakta i första hand Skogsstyrelsen om du upplever bristande tillgänglighet. Om vi inte tillmötesgår dina synpunkter kan du anmäla de upplevda bristerna till Digg. 

  • Senast uppdaterad: 2023-08-08