Termos och äggmacka på stubbe i skogen. Foto: Mostphotos

Skog för upplevelser och rekreation

Människor tycker om att vistas i skogen. Som skogsägare kan du göra mycket för att skapa en skog som bjuder in till det.

Det finns några enkla åtgärder för att din skog ska bli ännu trevligare att vara i.

Du kan:

 • öka andelen lövträd
 • låta skog och träd bli gamla
 • vara rädd om busk- och fältskikt
 • vara rädd om vatten och göra det tillgängligt
 • röja fram utblickar och kulturlämningar
 • röja fram och markera stigar.

Öka tillgängligheten

Det finns flera olika sätt att öka tillgängligheten och samtidigt styra besökarna till vissa områden. Stigar och rastplatser är grunden för en sådan anpassning.

Rastplatser

Favoritplatser kan vara en glänta för fikat, en rastplats med vindskydd, en utsiktsplats, resterna av en gammal lada eller liknande kulturlämning. Platsens värde ökar om det finns en stock eller stubbe att sitta på och om du siktröjer mot vissa vyer.

Skogsstigen

Förstärk den variation som redan finns i skogen när du skapar en stig. Lyft fram fält- eller buskskikt eller röj fram en utblick mot vatten eller en kulturlämning.

Växter och djur

Möjligheten att se växter och djur gör besöket i skogen roligare och intressantare. Skogsbryn och kantzoner till våtmarker är ofta artrika miljöer som också har estetiska värden.

Skyltar

En skylt som berättar historien om kulturlämningen eller träden kan ge ett ökat värde av besöket.

Hänsyn till skogens sociala värden

När du brukar en skog där människor vistas måste du, enligt skogsvårdslagen

 • ta hänsyn till allmänt nyttjade stigar och leder – dessa får inte förstöras
 • förhindra körskador som kan vara negativa för upplevelsen i skogar
 • planera en skyddszon med hänsyn till landskapsbilden
 • planera hygget så att det upplevs som litet.

Grunden är bra kommunikation

Skogsbruket, ideella föreningar och Skogsstyrelsen har tillsammans kommit fram till att grunden för att ta en god hänsyn till människors upplevelser är en bra kommunikation i olika varianter; från lappar med information i skogen till möten för dialog. Läs mer om kommunikation under Målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation.

 

 • Senast uppdaterad: 2024-05-21