Stig i lummig skog.

Skog och hälsa

Hur skog och hälsa hänger ihop kan vara svårt att förklara. Numera finns en hel del forskning om detta samband. Den berättar om hur skog och natur i städer och på landsbygd kan spela roll för framför allt folkhälsan.

Känslan för naturen och ha nära tillgång till skog och natur närhelst man behöver spelar stor roll för upplevelsen av livskvalitet, välbefinnande och hälsa. Inte minst när man ska välja bostad.

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och svaghet, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns många hälsoteorier och exempel som ofta refereras till är att hälsa handlar om att stärka positiva hälsoresurser, hur man behåller hälsa genom att förstå sitt sammanhang. Det kan också handla om att samla hälsoresurser i livet och som handlar om lekande, lärande, vårdande om andra och något att tro på.

Ströva i skog och mark för ökat välbefinnande

I undersökningar sägs att människor ofta är ute i skog och mark på sin fritid. Forskningen har visat att det är hälsosamt att vara ute i skog och mark – både för våra sinnen och vår fysik. Det går till och med att få fysisk aktivitet utskrivet på recept (förkortas Far som står för individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet).

En förklaring är att samhället förändrats på ett sätt som gör att vi sitter still mycket mer, hanterar mycket information och bor och vistas i miljöer som ställer höga krav på ständig uppmärksamhet. Utöver det finns många andra krav i olika sammanhang att hantera som man inte alltid själv råder över. Allt detta påverkar hur vi mår och vilka möjligheter vi har att behålla vår hälsa.

Att ströva i skog och mark ensam eller tillsammans med andra ökar känslan av välbefinnande. Vad som händer när vi går i en välbekant och omtyckt naturmiljö eller skog är att kroppen får utlopp för sitt rörelsebehov. Känslan inombords brukar bli lugnare, man hör sina tankar och upplever sina sinnen. Detta bidrar till att man känner en helhet, att man tillhör sig själv, dem man har sällskap med eller till och med som en del i ett större sammanhang.

När människor möter skog och natur är det mycket som händer inombords. Visserligen olika för olika människor men det handlar alltid om en naturmiljö man lärt sig tycka om sedan tidigare, olika typer av rörelse eller aktiviteter och att ett inre liv tycks vakna. Man känner sig glad och fri och att det är lätt och roligt att umgås både med varandra och med naturmiljön/skogen.

Forskning om skog och hälsa

När hälsa kommer på tal i relation till naturmiljöer refereras bland annat till sambanden mellan psykologisk trötthet och reparerande gröna miljöer. När människor i allt högre grad använder en riktad uppmärksamhet och koncentration som tar mycket kraft och energi utan återhämtning kan konsekvensen bli utmattning.

Skog och natur kan råda bot och ge kraft och energi genom en variationsrik miljö med slingrande men kravlösa linjer som väcker fascination. Det kan räcka med att se träd och grönska genom ett fönster för att få positiva känslor.

Man ser även gynnsamma effekter vid rehabilitering efter sjukdomar och svåra skador. Detta har testats bland annat vid sjukhus. En studie i England visar på tydliga samband mellan högre hälsa hos personer som exponeras för gröna miljöer i sin boendeomgivning än de som inte gör det.

Två forskare, Grahn och Stigsdotter, visar i en enkätstudie i södra Sverige att tillgången till gröna miljöer i form av trädgårdar, parker och skogar sänkte stressen hos människor. Finns det sådana miljöer söker sig människor ut. De sammanfattar forskningen från olika håll med att:

  • Utevistelse medför aktivitet vilket påverkar motståndskraften mot stress
  • Naturligt dagsljus påverkar hormonnivåer och den biologiska klockan vilka i sin tur påverkar stress
  • Att sinnena, syn, hörsel, smak, lukt och känsel, stimuleras sänker mängden stresshormon
  • Estetiska upplevelser, konst-, kultur- och skönhetsupplevelser påverkar upplevelsen av stress positivt
  • Senast uppdaterad: 2020-07-03